Polaganje ispita i izdavanje diploma

POLAGANJE ISPITA                               

Na kraju prve dve godine se polaže pismeni ispit iz homeopatske filozofije, homeopatske istorije, homeopatske farmacije i materije medike. Da bi se ispit smatrao položenim, student treba da ima najmanje 60% tačnih odgovora. Ispit je koncipiran kao test sa ponuđenim odgovorima i otvorenim pitanjima. Iz materija medike i homeopatske farmacije imaju 20 pitanja, a iz homeopatske filozofije i istorije imaju 10 pitanja. Ispit ukupno traje dva sata.

Nakon druge godine na ovaj test znanja dodaje se ispitu i papirni slučaj koji svaki student treba da analizira. U analizi student može da koristi različite modele uključujući i savremene pristupe.

Prilikom ocenjivanja analize predavač uzima u obzir sledeće aspekte:

1. Određivanje centralnog poremećaja i totaliteta simptoma
2. Etiologija poremećaja
3. Evaluacija simptoma:

  • diferencija između znakova i simptoma
  • evaluacija patognomoničnih simptoma
  • diferencija između običnih i neobičnih simptoma
  • čudni, retki i neobični simptomi
  • hijerarhija simptoma
  • kompletno posmatranje simptoma (lokacija, senzacija, modaliteti itd)
  • intenzitet simptoma
  • konkomitantni simptomi

4. Evaluacija stanja vitalne sile
5. Repertorizacija (odabir rubrika i obrazloženje istih)
6. Diferencija dijagnoza
7. Obrazlaganje preskripcije:

  • odabir leka i potencije
  • odabir metode administracije i učestalosti ponavljanja

8. Prognoza

 

Na trećoj godini student radi seminarski rad koji obuhvata obradu jednog pacijenta, analizu, repertorizaciju, diferencijalnu dijagnostiku, preskripciju, samorefleksiju. Kriterijumi za ocenjivanje seminarskog rada na trećoj godini su:

A. Anamneza

  • pristup pacijentu
  • opservacija
  • vođenje tačnih i reprezetativnih beleški o pacijentu uključujući sveukupnu simptomatologiju (fizičku, mentalnu i emocionalnu)
  • glavna tegoba sa svim detaljima
  • uzro
  • ni faktori i etiologija
  • relativni značaj simptoma (hijerarhija simptoma)
  • pacijentova medicinska istorija
  • porodična medicinska istorija

B. Analiza

  • Štatrebalečitikodpacijenta
  • Argumentizahomeopatskipreparat
  • Repertorizacija

C. Primenjeno znanje i teorija

  • Carstvaimijazmi
  • Diferencijalnadijagnoza
  • Upravljanjeslučajem (kontrola, prognoza)

D. Stavovi

  • Samorefleksija
  • Način na koji je predstavljen slučaj
  • Etičkistavpremapacijentu/nastavnicima/kolegama/ostalimstudentima.

 

Na četvrtoj godini ispit se polaže pred predavačima škole uz superviziju direktorke CKH. Ispit se sastoji u uživo uzimanju slučaja. Studenti su u grupama po troje. Svaki student uzima jedan slučaj uživo i aktivno učestvuje na ostala dva.  Znači u svakoj grupi studenata se uzmaju tri slučaja uživo u toku ispitnog dana, tako da svaki student ima priliku da uzme jedan slučaj i prisustvuje na dva uzimanja slučaja pacijenata svojih kolega studenata, a pred nastavnikom treba da uradi tri analize, tri repertorizacije, tri diferencijalne dijagnoze, tri preskripcije i tri samorefleksije. Ispit na poslednjoj godini studija homeopatije traje između šest i osam sati sa pauzama.

 

IZDAVANJE SERTIFIKATA – DIPLOME

Do sada udruženje za klasičnu homeopatiju “Hahnemann” nije izdavalo diplome, već su diplome bile izdavane od međunarodnih škola homeopatije, prvo od strane London International College of Homeopathy – LICH, a potom od Centrum voor Klassieke Homeopathie – CKH.

Trenutno o završenom homeopatskom školovanju izdaje diplomu Centrum voor Klassieke Homeopathie – CKH i to za čevorogodišnje školovanje ako se ispune sledeći uslovi:

 1. Prisustvovanje na najmanje 70% nastave
 2. Položen ispit na kraju svake školske godine
 3. Pohađanje nastave i polaganje ispita na medicinskoj nastavi koja je obavezna za nezdravstvene radnike