ECCH 2013

Izveštaj sa prvog internacionalnog kongresa

Istraživanja u homeopatiji
Barselona, 31.maj – 2.jun 2013. 

Poslednjih godina dramatično raste interesovanje na polju istraživanja u homeopatiji kako unutar same struke tako i izvan nje. Ovo ukazuje na značajnu težnju da medicina bude zasnovana na dokazima i ključnu ulogu koju rigorozna istraživanja mogu imati na razvoj homeopatije. Ovaj kongres je bio važna, a istovremeno i retka prilika da se po prvi put nakon deset godina jedan kongres posveti isključivo istraživanjima u homeopatiji i na taj način stvori forum za razmenu ideja i kreiranje internacionalne naučne saradnje.

Organizator kongresa je bio Homeopatski Istraživački Institut – Homeopathic Research Institute (HRI) iz Londona, a vođe organizacionog tima bili su  Alexander Tournier i Rachel Roberts, koji su okupili eminentne stručnjake izuzetnog kalibra iz celog  sveta u čarobnom gradu, Barseloni. Predavači su putem oralnih i poster prezentacija učesnicima izneli raznovrstan program dajući kratak uvid u najnovija dostignuća u različitim oblastima uključujući kliničko istraživanje (kvalitativno i kvantitativno), in vitro istraživanja na životinjama i biljkama, bazična (fundamentalna) istraživanja, prevenciju bolesti (homeoprofilaksa), zdravstvenu ekonomiju i etiku.

Obuka u oblasti homeopatskog istraživanja povećava svesnost o naučnim dokazima, koji govore u prilog homeopatije i doprinosi sprovođenju kvalitetnih kliničkih ispitivanja, stvaranju validnih naučnih podataka u homeopatiji, koji će dati odgovor na mnoga istraživačka pitanja.

Najvažnija pitanja na koja naučnici danas traže odgovor je kako deluju visoko potencirana homeopatska sredstva i da li je njihova primena klinički efikasna i efektivna. Homeopatska bazična istraživanja imaju za cilj identifikaciju načina delovanja visoko rastvorenih homeopatskih sredstava. Višestruke laboratorije su dokumentovale da se prilikom sukusije oslobađa merljiva količina čestica silike u rastvor, koja sa vodom stvara klastere, nanočestice. Sukusija može da generiše heterogenu akumulaciju slojeva nanočestica, koje se prenose iz bočice u bočicu tokom serijskog rastvaranja.   Nanostrukure silike, mogu da služe kao prenosioci nanočestica homeopatskog izvornog sredstva i nespecifični biološki pojačivači delovanja. Nanočestice pokreću samoorganizovane adaptivne promene u organizmu služeći kao  signal niskog nivoa opasnosti mrežama odgovora na biološki stres. Oslobađanje egzozoma i aktivacija efektora koji odgovaraju na stres može da pokrene i progresivno pojača dobrotvorne kompenzatorne reakcije organizma. Tako homeopatija može da predstavlja prvu praktičnu primenu integrativne nanomedicine koja koristi pulsno doziranje nanočestica izvorne supstance za bezbedno lečenje velikog broja akutnih i hroničnih stanja. Nanočesticama se mogu objasniti do sada nerazjašnjene observacije i različiti rezultati u homeopatskim istraživanjima. Razlike u koncentraciji etanola, ph vrednosti, temperaturi, u staklu bočice u kojoj se vrši potenciranje, kao i u samom načinu sukusije i rastvaranja može dovesti do različitih veličina, oblika, površinskog naboja i osobina dobijenih nanočestica. Čak i male varijacije u navedenim varijablama mogu da doprinesu različitom delovanju homeopatskih sredstava.

Različiti in vitro testovi pokazuju  da visoko razblažena i potencirana homeopatska sredstva deluju na mRNK ekspresiju ciljanih gena, na imuni sistem uticajem na migraciju limfocita, fagocitozu i dr.

Studije kliničke efikasnosti homeopatije su ohrabrujuće.  Među njima su predstavljane studije tretmana lipoma, uticaja Aconituma na anksioznost i nivoa kortizola u pljuvačci, efektivnost kompleksnih medicinskih produkata kod otežanog nicanja zuba, na PMS, tretman ADHD, plućne tuberkuloze, depresije i dr. Predavači su na osnovu svog iskustva dali preporuke za buduća istraživanja.

Studije koje su bile usmerene na ispitivanje mogućnosti i efikasnosti primene homeopatskih sredstava u prevenciji ukazuju na to da homeoprofilaksa može biti veoma uspešno sredstvo za prevenciju infektivnih bolesti obzirom na globalnu situaciju zaraznih bolesti u svetu, ali i sve veće antibiotske rezistencije, koja postaje globalni problem.

Poslednjih godina raste broj randomiziranih kontrolnih studija na životinjama sa pozitivnih rezultatima, od kojih je jedna od najpoznatijih ispitivanje uticaja potenciranog tiroksina na metamorfozu žaba.

Zahvaljujući vizionarskom radu posvećenih istraživača nalazimo se na početku nove ere u razvoju homeopatije, kada će njena efikasnost i efektivnost konačno biti i naučno dokazana, a mehanizmi njenog delovanja jasniji, čime će konačno dobiti svoje zasluženo mesto kao istinski metod isceljenja.

dr Lidia Turo

 

ECCH sastanak, Barselona 2013

Od 28. do 30. maja 2013. godine u Barseloni je održan godišnji ECCH sastanak. Prisutno je bilo 34 člana iz raznih zemalja Evrope. Ove godine, koncilu je prsitupilo udruženje iz Makedonije kao punopravni član ECCH.  Predstavnik iz Španije – Risto Tapana Raihala, izložio je u svom izveštaju o položaju homeopatije u Španiji. Rekao je da je recesija pogodila sve pa i homeopatiju, te se zbog toga broj pacijenata u njihovom Udruženju smanjuje. Homeopatija kao profesija u toj zemlji još uvek nije dobila svoje mesto, te je medicinski lobi nad homeopatijom još uvek izražen.

Generalni sekretar ECCH Stephen Godon izložio je u svom izveštaju da je došlo vreme za ubiranje plodova nakon dugogodišnjeg rada. Rađeno je dosta na promovisanju homeopatije i vođen veliki broj važnih sastanaka sa članicama evropskog parlamenta. Stephen kaže da je napokon počeo da dobija pozitivan odgovor i da je EU počela da se interesuje za investiranje u nova istraživanja iz oblasti homeopatije. „Dolazi dobro vreme za homeopatiju“ – rekao je Stephen.

Jedna od najvažnijih tema ovogodišnjeg sastanka bila je diskusija o pravljenju dokumenta pod nazivom: Standardi homeopatske profesije.  Podpredsednik ECCH – Zofia Dymitr, predhodnih godina vodila je anketu kako bi se dobio uvid u interesovanje ostalih udruženja za ovaj koncept. Izložila je da nam je ovakav dokument potreban od onog momenta kada pacijen zakaže pregled. Naše Udruženje će ovaj dokument koristiti kao smernice u izradi sopstvenih standarda homeopatske profesije, koji su u planu u narednom periodu.

Tatjana Karajanov