ECCH

ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ASOCIJACIJAMA – ECCH (The European Council for Classical Homeopathy)

ECCH simpozijum 26 – 27 maj 2011. Leuven, Belgija – preuzmite dokument

Članstvo Udruženja za klasičnu homeopatiju HAHNEMANN u Evropskom koncilu za klasičnu homeopatiju (ECCH)

Udruženje je postalo aktivan član ECCH u maju 2004.godine, ispunivši sve kriterijume koji su za to potrebni. Te godine Udruženje je bilo domaćin ECCH konferencije koja je održana u Beogradu.

 

Od 24. do 27. maja 2007. godine po drugi put je održana ECCH konferencija u Beogradu.

Sažetak uslova za učlanjenje u Evropski koncli za klasičnu homeopatiju (ECCH)

Pravo da aplicira za članstvo u ECCH ima svako adekvatno konstituisano homeopatsko udruženje koje predstavlja homeopate i lekare homeopate u svojoj zemlji.

Procedura za učlanjenje u ECCH

Da bi homeopatsko udruženje postalo član ECCH mora imati status aplikanta najmanje godinu dana. U tom periodu će raditi na unapređenju i usklađivanju svojih standarda homeopatske prakse i edukacije u skladu sa evropskim a u skladu sa zakonom matične zemlje.

Aplikacija sa potpunom dokumentacijom se podnosi najkasnije 35 dana pre početka ECCH konferencije koja se održava 2 puta godišnje.

Dokumentacija potrebna za apliciranje – mora biti prevedena na engleski jezik:

 • Statut udruženja, kojim se dokazuje da je udruženje konstituisano i aktivno najmanje godinu dana do dana podnošenja aplikacije
 • Procedura za registraciju
 • Etički kodeks za homeopatsku praksu
 • Registar homeopata
 • Lista škola koje se bave edukacijom homeopata u zemlji iz koje aplikant dolazi
 • Nacionalni profil hoemopate – detaljnije opisano u standardima ya homeopatsku praksu
 • Spisak svih članova udruženja – registrovane homeopate i studenti hoemopatije

ECCH razmatra samo potpune aplikacije i donosi odluku da li aplikant zadovoljava osnovne kriterijume da dobije status aplikanta narednih godinu dana ili će dobiti status posmatrača (ukoliko dokumenacija nije potpuna i ukoliko akta udruženja kojima se reguliše hoemopatija u dotičnoj zemlji ne zadovoljavju osnovne kriterijume ECCH).

Ukoliko je predstavnik ECCH aktivan u radu i udruženje sledi opšte preporuke ECCH koje se odnose na standarde homeopatske edukacije, prakse, kontinuirane homeopatske prakse i supervizije, nakon godinu dana ECCH odlučuje da li udruženje može da dobije status aktivnog člana čim stiče pravo na glasanje.

Učesnici godišnje konferencije ECCH u Sofiji – maj 2008. godine

Uslovi za učešće u radu ECCH

Udruženje ima obavezu da imenuje zvaničnog predstavnika koji će aktivno učestvovati u radu ECCH i najmanje jednom godišnje biti prisutan na konferenciji ECCH. U slučaju nemogućnosti da prisustvuje konferenciji, predstavnik je dužan da o tome obavesti predsednika i sekretara ECCH i obrazloži odsustvo.

Troškovi i članarina

Udurženje mora platiti aplikativne troškove i članarinu za svaku godinu.

Pružanje podrške

Svako udruženje koje je član ECCH može dobiti podršku od homeopatskog udruženja neke druge zemlje članice ukoliko mu je potrebno, prema utvrđenim pravilima.

Status posmatrača

Ovaj status se dodeljuje onim udruženjima koji nisu spremni da apliciraju za članstvo i koji treba da postave standarde za hoemoaptsku prasku i edukaciju i koji prihvataju da vrednosti i standarde koje je ECCH postavio implementiraju u svoj rad.

Posmatarči ne mogu da:

 • Koriste ime i logo ECCH
  Mogu da prisustvuju ECCH konferencijama i sastancima uz odobrenje predsednika ili generalnog sekretara ECCH.
 • Nemaju pravo glasa i ne mogu govoriti na konferencijama
 • Plaćaju minimalnu članarinu godišnje
 • Ukoliko nisu u stanju da u određenom vremenskom periodu pripreme neophodnu dokumentaciju za aplikaciju dužni su da daju obrazloženje za to.

Prava i obaveze udruženja sa statusom aplikanata

Udruženje će se nalaziti na ECCH listi uz napomenu da ima status aplikanta
Predstavnik kojeg je delegiralo udruženje će dobijati sva dokumenta i materijal od ECCH
Aplikanti za članstvo nemaju pravo da koriste ime ECCH i logo ukoliko im za to nije data posebna dozvola.
Mogu da učestvuju na sastancima ali nemaju pravo glasanja prilikom donošenja odluka

Prava i obaveze za članove koji imaju status aktivnog članstva 

Godinu dana nakon statusa aplikanta ECCH procenjuje da li je udruženje u tom periodu ispunilo kriterijume da postane aktivan, profesionalna član

Profesionalni članovi imaju pravo da:

 • Koristi ime i logo ECCH
 • Da učestvuju na redovnim sastancima ECCH – najmanje jednom godišnje
 • Imaju pravo da glasaju
 • Plaćaju pun iznos članarine

Prava i obaveze za članove koji imaju status aktivnog članstva

Godinu dana nakon statusa aplikanta ECCH procenjuje da li je udruženje u tom periodu ispunilo kriterijume da postane aktivan, profesionalna član

U novembru 2005.godine je održana konferencija ECCH u Beogradu i tom prilikom je organizovana poseta Misnistarstvu zdravlja. Razgovaralo se o legalizaciji homeopatije u našoj zemlji. U maju 2007. godine će ponovo biti organizovana ECCH konferencija u Beogradu. Predstavnici Udruženja u ECCH su Vesna Brankov i dr Tanja Brkanić.