Rad na legalizaciji

Od početka izrade novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, udruženje je redovno slalo predloge i sugestije u vezi sa regulisanjem tradicionalne medicine gde spada i hoemopatija. U nastavksu se nalazi dokument koji je zvanično poslan Minsitarstvu zdravlja u vreme javne rasprave o pomenutom Zakonu. Pored toga, poslan je materijal u vezi sa legalizacijom homeopatije u decembru 2005. godine.

Početkom jula ove godine, Udruženje je predalo Ministarstvu zdravlja nacrt predloga Podzakonskog akta kojim će se regulisati tradicionalna medicina u našoj zemlji. Konačna i zvanična verzija se očekuje do decembra ove godine, kada i ističe zakonom predviđen rok za donošenje ovog akta. Svi predlozi i sugestije su bazirani na iskustvima zemalja u kojima je homeopatija pravno regulisana i u kojima postoje razvijeni standardi homeopatske prakse.

Deo iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji se odnosi na tradicionalnu medicinu možete pročitati ako kliknete na link citat iz zakona

Udruženje za klasičnu homeopatiju HAHNEMANN
21000 Novi Sad, Ilije Ognjanovića 16
Tel: 021/451-567
Broj:10/2005
Datum:24.01.2005.
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
REPUBLIKE SRBIJE
11000 B e o g r a d
Nemanjina 22


PREDMET: Sugestije povodom radne verzije Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti

U okviru javne rasprave koju je Ministarstvo organizovalo povodom radne verzije Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti, Udruženje za klasičnu homeopatiju HAHNEMANN je 15.01.2005. godine u Novom Sadu organizovalo vanrednu skupštinu, na kojoj je jedina tačka dnevnog reda bila razmatranje Nacrta zakona.

Nakon obimne diskusije usvojeni su sledeći zaključci:

I

Pozdravljen je napor Ministarstva da se u sistem zdravstvene zaštite konačno uvedu tradicionalna i komplementarna medicina, što bi naš sistem zdravstvene zaštite u ovom pogledu približilo sistemu koji već egzistira u okvirima Evropske unije.

II

Ponuđena rešenja u Nacrtu smatramo samo kao inicijalna, odnosno pretpostavljamo da Ministarstvo tokom javne rasprave očekuje konkretne sugestije. U tom smislu predlažemo da se odredbe iz glave XII (u tekstu nacrta naslovljeno sa „tradicionalna medicina“) formulišu na sledeći način:

XII ALTERNATIVNA MEDICINA

Član 224.

Alternativna medicina obuhvata one proverene i stručno nesporne dopunske tradicionalne i komplementarne metode i postupke dijagnostike, lečenja i rehabilitacije (u daljem tekstu: alternativna medicina) koji blagotvorno utiču ili bi mogli blagotvorno uticati na čovekovo zdravlje ili njegovo zdravstveno stanje i koji u skladu sa važećom medicinskom doktrinom nisu obuhvaćeni zdravstvenim uslugama.

Član 225.

Dozvoljeni su samo oni metodi i postupci alternativne medicine koji:
1) ne štete zdravlju;
2) korisnika-pacijenta ne odvraćaju od upotrebe za njega korisnih zdravstvenih usluga;
3) se izvode u skladu sa priznatim standardima alternativne medicine.

Član 225.a

Delatnost alternativne medicine, kao praktičari alternativne medicine, mogu obavljati zdravstveni radnici i lica koja nisu zdravstveni radnici a imaju završenu dopunsku nastavu iz oblasti opšte medicine, pod uslovom:
1) da imaju završenu edukaciju iz oblasti alternativne medicine po priznatim standardima;
2) da imaju odobrenje za samostalni rad (u daljem tekstu: licenca);
3) da ispunjavaju druge propisane uslove.

Član 225.b

Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja:
1) daje saglasnost za izvođenje metoda i postupaka alternativne medicine;
2) daje, obnavlja i oduzima licence;
3) vodi Registar praktičara alternativne medicine;
4) vrši nadzor nad obavljanjem delatnosti u oblasti alternativne medicine.

Bliže uslove i način obavljanja delatnosti u oblasti alternativne medicine utvrđuje ministar.

Član 226.

Praktičari alternativne medicine za svoj rad preuzimaju stručnu, etičku, krivičnu i materijalnu odgovornost.“

III

Udruženje za klasičnu homeopatiju HAHNEMANN je spremno da maksimalno doprinese daljoj razradi odredaba zakona, kao i prilikom izrade podzakonskih akata koji treba da regulišu oblast alternativne medicine.

PREDSEDNIK UO UDRUŽENJA
Vesna Brankov
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dr Aleksandar Popović