Uslovi za registraciju

Zainteresovane kandidati treba da se prijave tehničkom sekretaru Udruženja na tel:021/451-567 ili na e-mail:  i 

PRAVILNIK O REGISTRU HOMEOPATA >>>

Prijava za upis u registar >>>

Prijavljeni kandidati će blagovremeno biti obavešteni kada će raditi Komisija za registraciju kako bi mogli da se dođu u zakazano vreme.

Procedura i kriterijumi za upis u Registar, Udruženja za klasičnu
homeopatiju „Hahnemann“

  • Popunjen zahtev za upis u registar sa 2 fotografije
  • Lični dokument za identifikaciju
  • Uverenje iz nadležnog MUP-a da kandidat nije kažnjavan za krivična dela protiv zdravlja ljudi
  • Dokaz o završenom odgovarajućem četvorogodišnjem školovanju iz homeopatije
  • Za kandidate koji nisu zdravstveni radnici dokaz o medicinskom obrazovanju u trajanju od najmanje 630 časova (originali na uvid)
  • Pet anamneza iz homeopatske prakse praćenih najmanje 18 meseci sa prikazanim kontrolama i prepisanim homeopatskim sredstvima tokom navedenog perioda, pripremljenih na propisani način.
  • Priložene anamneze svih pacijenata koje je kandidat lečio – kandidat treba da ima najmanje 50 slučajeva, potpisanih od strane mentora, da bi stekao pravo da njegova prijava za registraciju bude razmatrana. Mentor može biti svaki homeopata koji je upisan u Registar homeopata.
  • Potpisan etički kodeks i granice kompetencije za obavljanje homeopatske prakse
  • Plaćani registracioni troškovi (100E) i članarina Udruženju (100E)
  • Da bi kandidat nakon upisa u Registar i nadalje ostao član, neophodna je kontinuirana profesionalna edukacija koja podrazumeva učestvovanje na najmanje jednom seminaru iz homeopatije godišnje u trajanju od najmanje tri dana, o čemu su dužni da redovno obaveštavaju Registracionu komisiju, uz prikaz odgovarajućeg dokaza.

Ukoliko je kandidat predao svu neophodnu dokumentaciju stiče pravo da se njegov zahtev razmatra, te se dogovora termin za usmeno obrazloženje rada i odgovora na pitanja koja postavlja komisija za registraciju.

Priprema slučajeva za registraciju

Otkucati prvu anamnezu, sa inicijalima pacijenta, i sve kontrole koje su urađene u navedenom periodu i priložiti fotokopiju originalno uzete anamneze.

Homeopatska analiza slučaja
Homeopatska repertorizacija uz detaljno obrazloženje

Diferencijacija između homeopatskih sredstava koji se pojave u repertorizaicji, i obrazloženje za izabrano homeopatsko sredstvo, koje treba da se potvrdi u Materiji Mediki.
Izbor potencije homeopatskog sredstva i obrazloženje.

Kontrole – da se pokaže reakcija pacijenta na homeopatsko sredstvo, šta se postiglo, šta je bolje, šta je nepromenjeno. Ako se menja homeopatsko sredstvo na kontroli onda priložiti repertorizaciju uz svaku kontrolu i obrazložiti zašto se homeopatsko sredstvo menja.