Poslovnik o radu upravnog odbora

Na osnovu clana 13. tačka f) stav 2. Statuta Udruženja za klasičnu homeopatiju „Hahnemann“ Novi Sad, Upravni odbor Udruženja, na sednici odrzanoj dana 05.03.2004. godine doneo je

POSLOVNIK
O RADU UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA ZA KLASIČNU HOMEOPATIJU „HAHNEMANN“ NOVI SAD I OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Ovim Poslovnikom bliže se odredjuje način rada Upravnog odbora Udruženja za klasičnu homeopatiju „Hahnemann“ Novi Sad, (U daljem tekstu: Odbor) i njegovih radnih tela – komisija.

Član 2.
Odbor Udruženja je dužan da poslove iz svoje nadležnosti vrši na način i u granicama ovlašćenja utvrdjenih Zakonom i Statutom Udruženja. Izuzetno, Odbor može svojom posebnom odlukom ovlastiti Predsednika Odbora da u slučaju hitnih intervencija odlučuje o delu sredstava predvidjenih za investiciono održavanje, s tim što je dužan da o utrošku tih sredstava obavesti Odbor.

Član 3.
U slučaju da se na sednici Odbora odlučuje o ostvarivanju pojedinačnih prava članova Udruženja, zaposlenih u Udruženju ili pacijenata, na sednicu se pozivaju i podnosioci zahteva, odnosno njihov zakonski zastupnik ili punomoćnik. Sastanku Odbora mogu prisustvovati i ostali članovi Udruženja i uključiti se u diskusiju po važećim pravilima Poslovnika.

Član 4.
Odbor Udruženja predstavlja predsednik Odbora. Dužnosti predsednika Odbora su da:
– priprema sastanke prema programu rada za tekuću godinu i prema tekućim potrebama Udruženja.
– dostavlja dnevni red svim članovima Odbora najkasnije 3 dana pred početak – sastanka, sa okvirnim vremenskim ograničenjem diskusije po svakoj tački
– daje celovito obrazloženje uz svaku tačku dnevnog reda pre nego što otvori diskusiju ili iznese predloge za glasanje
– da održava red i radnu atmosferu na sastanku a članu koji uporno remeti rad oduzme pravo na diskusiju.
– određuje nekog od članova Odbora koji će ga u slučaju odstustva zamenjivati

Član 5.
Rad Odbora je javan.
Izuzetno, Odbor može održati zatvorenu sednicu, u celini ili jedan njen deo, ako to zahtevaju interesi čuvanja službene, poslovne ili lične tajne, odnosno interesi javnog reda ili razlozi morala. O isključivanju javnosti sa sednice Odbora odlučuje predsednik Odbora.

 

II NADLEŽNOSTI ODBORA

Član 6.
Odbor je organ upravljanja Udruženja koji se stara o ostvarivanju ciljeva Udruženja utvrdjenih Statutom i odlukama Skupštine.
Odbor Udruženja:
1.rukovodi radom Udruženja izmedju dve sednice skupštine i donosi odluke neophodne za ostvarivanje ciljeva Udruženja
2.organizuje redovno obavljanje poslova udruženja
3.poverava posebne poslove pojedinim članovima
4.donosi finansijske odluke a naročito odluke o sticanju i korišćenju sredstava Udruženja
5.podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu Udruženja i o svom radu
6.donosi opšta akta Udruženja ako njihovo donošenje nije stavljeno u nadležnost Skupštine ili Nadzornog odbora.
7. odlučuje o poslovanju Udruženja i utvrdjuje poslovnu politiku;
8. donosi predlog programa rada i fmansijskog plana i podnosi ih Skupštini na usvajanje
9 usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun Udruženja i podnosi ih Skupštini na usvajanje
10. odlučuje o korišćenju sredstava u skladu sa zakonom i planom rada Udruženja
11. utvrdjuje cene zdravstvenih usluga, koje pružaju članovi Udruženja u prostorijama Udruženja
12. donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i druge opšte akte u skladu sa zakonom i Statutom
13. donosi odluke o kreditima u vezi sa tekućim poslovanjem
14. donosi plan nabavke medicinske i druge opreme i odlučuje o nabavci i otudjenju osnovnih sredstava u skladu sa zakonom
15. donosi plan stručnog usavršavanja svojih članova i nastavni plan i program škole za homeopate, i obezbedjuje uslove za njihovo ostvarivanje:
16. donosi poslovnik o svom radu;
17. odlučuje o otpisu nenaplativih i zastarelih potraživanja;
18. imenuje svoje povremene komisije i druga radna tela;
19. odlučuje o osiguranju imovine Udruženja i kolektivnom osiguranju radnika u skladu sa zakonom;
20. odlučuje o izgradnji i adaptaciji objekata kao i obezbedjenju sredstava za ove radove, uz saglasnost Skupštine
21. razmatra izveštaj o izvršenom nadzoru nad stručnim radom;
22. na predlog Komisije odlučuje o upisu u Registar homeopata SCG
23. vrši i druge poslove koji su stavljeni u nadleznost Upravnog odbora na osnovu zakona, statuta Udruženja i drugih opštih akata Udruženja.

III KONSTITUISANJE ODBORA

Član 7.
Upravni odbor ima 9 članova koje bira i opoziva Skupština. Mandat predsednika i članova Upravnog odbora je 2 godine i ista lica mogu biti ponovo birana na ovu funkciju. Prvu sednicu Odbora izabranog od strane Skupštine na kojoj se verifikuju mandati izabranih članova Odbora, saziva predsednik Skupštine. Na toj sednici Odbor iz reda svojih članova bira predsednika Upravnog odbora koji predstavlja i zastupa Udruženje u pravnom prometu i nalogodavac je za finansijsko poslovanje Udruženja.

IV PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA ODBORA

Član 8.
Član Odbora ostvaruje svoja prava i obaveze u Odboru na način utvrdjen Statutom i ovim Poslovnikom.

Član 9.
Član Odbora ima pravo:
-da o svim pitanjima o kojima odiucuje Odbor iznosi svoje misljenje i daje odgovarajuće predloge,
-da u procesu odlučivanja usaglašava stavove i mišljenja sa drugim članovima Odbora,
-da na primeren način informiše sve zainteresovane o radu Odbora,
-da zatraži stručna mišljenja od kompetentnih institucija o pojedinim pitanjima koja su potrebna da bi se mogao izjasniti o pitanjima o kojima se odlučuje na Odboru,
-da postavlja pitanja koja se odnose na stanje u odredjenoj oblasti delatnosti Udruženja
-da pokreće i sva druga pitanja iz delokruga rada Odbora i Udruženja
Dužnosti članova Odbora su:
– da u slučaju nemogućnosti prisustvovanja sastanku o tome pravovremeno obaveste predsednika Odbora
– da dolaze u zakazano vreme na sastanke
– da se pripremaju za sastanak što podrazumeva: pismeni izveštaj o poverenim dužnostima, predloge po zadatim temama u pisanom obliku, u skladu sa smernicama programa rada usvojenim na Skupštini.
– da u pisanoj formi uz celovito obrazloženje dostavljaju teme za dnevni red,
– da se na samom sastanku pridržavaju ustanovljenih pravila za rad i diskusiju
– da poštuju pravila o diskusiji
– da načinom izlaganja ne remete tok sastanka

Član 10.
O svim postavljenim pitanjima i sadržini dobijenih odgovora može se otvoriti rasprava, o čemu odlučuje
Odbor.

V PRIPREMANJE SEDNICE ODBORA

Član 11.
Pripremu sednica Odbora vrši Sekratar Udruženja po uputstvima Predsednika Odbora.
Svaka tačka dnevnog reda sednice Odbora ima svog izvestioca.
Materijal za razmatranje na sednici Odbora podnosioci, odnosno obradjivaci dostavljaju u obliku:
“ nacrta ili predloga akta ili odluke,
“ analiza, izveštaja ili informacija,
“ ostalih materijala.
Materijal za razmatranje na sednici Odbora dostavlja se najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

VI SAZIVANJE SEDNICE ODBORA

Član 12.
Redovni Sastanci Odbora se održavaju jednom mesečno i u slučaju vanrednih potreba predsednik Odbora može sazvati i vanredni satanak u toku istog meseca.
Sednice Odbora saziva predsednik Odbora, po svojoj inicijativi ili kada to predloži:
“ Predsednik Skupštine
“ najmanje dva člana Odbora
“ najmanje dva člana Nadzornog odbora

Član 13.
Predsednik odbora saziva sednicu Odbora pismenim putem ili putem elektronske pošte. Poziv se dostavlja svim članovima odbora, predsedniku Nadzornog odbora i predsedniku Skupštine
Uz poziv za sednicu dostavlja se predlog dnevnog reda sa odgovarajućim materijalom i zapisnikom sa prethodne sednice.

Član 14.
Izuzetno u hitnim slučajevima, predsednik Odbora može sazvati sednicu u roku kracem od 3 dana, a materijali se u takvim slučajevima dostavljaju na samoj sednici Odbora.

VII RAD NA SEDNICI ODBORA

Član 15.
Sednici Odbora predsedava i njegovim radom rukovodi predsednik Odbora.
U slučaju da je sednica već zakazana. a predsednik Odbora bude iznenada sprečen da prisustvuje zakazanoj sednici Odbora, radom Odbora rukovodi najstariji član Odbora.

Član 16.
Pre otvaranja sednice, predsednik Odbora utvrdjuje da li postoji kvorum za punovažno odlučivanje.

Član 17.
Upravni odbor odlučuje ako je prisutno više od polovine članova Upravnog odbora i donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

Član 18.
Kad predsednik Odbora otvori sednicu, pristupa se usvajanju zapisnika sa prethodne sednice.
Svaki član Odbora, Predsednik nadzornog odbora i Predsednik Skupštine imaju pravo da stave primedbe na zapisnik.
Prilikom usvajanja zapisnika Odbor odlučuje i o primedbama koje su stavljene na zapisnik.
Posle usvajanja zapisnika sa prethodne sednice Odbora, Odbor pristupa utvrdjivanju dnevnog reda sednice.
Član 19.
Predsednik odbora, svaki član Odbora i Predsednik skupštine mogu i na samoj sednici da predlože da se na dnevni red sednice stavi odredjeno pitanje, uz obavezu obrazlaganja hitnosti tog predloga, ne ulazeći pri tome u njegovu sadržinu. O hitnosti predloga za stavljanje na dnevni red kao o prethodnom pitanju, odlučuje se bez otvaranja rasprave.

Član 20.
Razmatranje i odlučivanje na sednici Odbora vrši se po tačkama utvrdjenog dnevnog reda.
O svakoj tački dnevnog reda otvara se rasprava.
Pre početka rasprave izvestilac daje kratko obrazloženje.
Potom se otvara rasprava a diskusija se odvija po sledećim pravilima:
– Svaki od članova Odbora dužan je da sačeka svoj red za diskusiju i da se drži vremenskog ograničenja
– Svaki član Odbora može učestvovati najviše 2 puta po jednoj tački dnevnog reda
-Diskusija koja je preopširna i nije u vezi sa dnevnim redom biće prekinuta od strane predsedavajućeg sastanka.

Član 21.
Predsednik Odbora u toku rasprave daje reč članovima Odbora po redosledu prijavljivanja.
Učesnik u raspravi moze da govori samo o pitanjima koja su na dnevnom redu.
Ukoliko se učesnik u raspravi i pored upozorenja, od strane predsednika Odbora, ne pridržava dnevnog reda, predsednik može da mu oduzme reč.

Član 22.
Povodom razmatranja pojedinih tačaka dnevnog reda, u diskusiji mogu učestvovati i druga prisutna lica koja nisu članovi Odbora.

Član 23.
Odbor može izuzetno razmatrati odredjena pitanja i odlučivati po hitnom postupku. Po hitnom postupku Odbor odlučuje samo ako za to postoji stvarna i neodložna potreba, odnosno ako bi odlaganje moglo imati štetne posledice po Udruženje ili šire društvene interese.
Predlog za razmatranje po hitnom postupku mora biti obražlozen.

Član 24.
Nakon zaključenja rasprave Odbor donosi zaključak, preporuku odnosno odluku.
Donošenje odluka se vrši po sledećim pravilima:
– glasanje se obavlja javno dizanjem ruke
– za punovažno odlučivanje u Odboru mora biti prisutno najmanje 5 članova.
– odluka je doneta ako za nju glasa više od polovine svih članova Odbora
– svaka odluka treba da bude jasno formulisana i precizno zabeležena u zapisniku uz napomenu koliko je članova Odbora glasalo za, koliko protiv i koliko je bilo uzdržanih.
– ukoliko je donošenje odluke vezano za člana koji je prisutn na sastanku, predsedavajući sastanka je dužan da nakon iznošenja celokupnog, obostranog obrazloženja, zamoli člana o kome se raspravlja da, dok traje diskusija i donošenje odluke, napusti prostoriju u kojoj se sastanak održava.
VIII ODLAGANJE, PREKID I ZAKLJUČIVANJE SEDNICE ODBORA

Član 25.
Zakazana sednica Odbora odlaže se kad nastupe razlozi koji onemogućavaju održavanje sednice u zakazani dan.
Sednica Odbora odlaže se i kad se posle otvaranja sednice, ustanovi da sednici ne prisustvuje dovoljan broj članova Odbora za punovažno odlučivanje. Sednicu Odbora odlaže predsednik Odbora.

Član 26.
Sednica Odbora prekida se u sledećim slučajevima:
-radi odmora u toku sednice,
-kada u toku sednice broj prisutnih clanova Odbora opadne ispod propisanog broja za punovažno odlučivanje,
-kada zbog dugog trajanja sednice ova ne može da se završi istog dana,
-kada dođe do težeg narušavanja reda na sednici, a predsednik nije u stanju da redovnim merama (molba, upozorenje i sl.) povrati red na sednici.
Sednicu Odbora prekida predsednik Odbora ili lice koje rukovodi radom sednice u slučaju odsutnosti predsednika.

Član 27.
Prekinuta sednica Odbora se nastavlja najkasnije u roku od tri dana od dana kada je sednica prekinuta.

Član 28.
Po završenom pretresu i odlučivanju o svim pitanjima koja su bila na dnevnom redu sednice, predsednik odbora javno utvrdjuje da je sednica Odbora zaključena. Zaključena sednica Odbora ne može se nastaviti.

IX RADNA TELA ODBORA

Član 29.
Odbor može obrazovati svoje stalne i povremene komisije kao svoja radna tela.
Delokrug rada, broj i sastav komisije utvrdjuje se odliukom Odbora o imenovanju komisije.

Član 30.
Komisija radi u sednicama, koje zakazuje predsednik komisije, kojeg imenuje Odbor.

Član 31.
Komisija svoje stavove, mišljenja, sugestije, predloge i zaključke donosi većinom glasova prisutnih članova i sa istima upoznaje Odbor.

X ZAPISNIK SA SEDNICE ODBORA

Član 32.
U toku sednice Odbora, vodi se zapisnik. Po pravilu, zapisnik vodi Sekretar Udruženja. Zapisnik sadrži:
-datum održavanja sednice,
-imena prisutnih i odsutnih članova Odbora,
-imena ostalih prisutnih lica,
-dnevni red sednice,
-pitanja koja su razmatrana na sednici i
-zaključke i odluke koje su donete na sednici po tačkama dnevnog reda.
Svaki sastanak se snima na audio kasete koje se čuvaju 2 meseca, a nakon toga se presnimavaju.
Zapisnik potpisuje predsednik Odbora i zapisničar. O vodjenju zapisnika, njegovom čuvanju i korišćenju, stara se sekretar Udruženja.
Zapsinik sa sastanka se dostavlja svim članovima Odbora nakon 3 radna dana od dana održavanja a usvaja se na narednom sastanku.

Član 33.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja od strane Odbora Udruženja.

U Novom Sadu,
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Vesna Brankov