Etički kodeks

Vodič za granice kompetencije – ECCH preoporuke decembar – 2005

Na sastanku ECCH održanom u Atini u novembru 2005. godine, dogovreno je da sva homeopatska Udruženja uključe granice kompetencije u Etički kodeks.
ECCH smatra da je u najboljem interesu pacijenata i homeopata da budu svesni granica svoje kompetencije. Ovo je principijelno već bilo dogovoreno u ECCH vodiču za Etički kodeks.

Priznavanje granica kompetencije uključuje: 

 • da je obavešten o nacionalnim legalnim zahtevima za obavljanje prakse
 • prepoznavanje kada je potrebno/nephodno upućivanje drugom terapeutu ubog ograničenja u sopstvenom znanju, veštini i iskustvu.
 • da je upoznat sa regulativom koja se odnosi na bolesti koje se moraju prijaviti institucijama i eventualnim problematičnim terapijskim situacijama (rad u legalnim okvirima zemlje).

Šta su granice kompetencije?

Granice kompetencije su postavljene stepenom njihove edukacije i kliničkog iskustva. Svaki homeopata treba da bude svestan ograničenja sopstvene profesionalne kompetencije.
Homeopate koje nemaju puno medicinsko obrazovanje nisu kvalifikovani:

 • da daju dijagnoze
 • da sprovode procedure za koje nisu kvalifikovani

Odgovornost za prilgođavaje doziranja ili ukidanje bilo koje terapije koja nije prepisana od strane homeopate treba da bude ostavljeno pacijentu da se oko toga konsultuje sa lekarem koji je prepisao terapiju.

Homeopate takođe treba da znaju kada je stanje pacijenta:

 • Van granica njihovog kliničke kompetencije
 • Kada bi mu više pomogla druga vrsta terapije
 • Pokazuje simptome koji upućuju stanje koje zahteva upućivanje na ispitivanje i medicinsku dijagnozu

Kada homeopata shvati da je uzimanje slucaja i lečenje određenog pacijenta izvan njegovih kapaciteta, znanja ili veštine, treba da razmotri druge opcije sa pacijentom. Pacijent tako obavešten može da napravi opcija za lečenje.

Zasto treba da budemo svesni granica kompetencije?

U pacijentovom najboljem interesu je da uvek ima najbolju brigu od strane svog homeopate. Održavanje granica kompetencije pokazuje da homeopata može reagovati odgovorno kao zdravstvenik radnik. Ovo takođe smanjuje mogućnost od formalnih žalbi koje se prave protiv homeopata.

Savet evropske rezolucije

Ovo je u skladu sa savetom evropske rezolucije 1999 koja kaže da:

 • njabolja garancija za pacijenta leži u adekvatno obučenom profesionalcu, koji je svestan sopstvenih ograničenja, ima etički kodeks i samodisciplinu i predmet je spoljne kontrole
 • alternativne i komplementarne metode medicine mogu praktikovati lekari konvencionalne medicine kao i dobro obučeni terapeuti nekonvencionalne medicine (pacijent može da se obrati jednom ili drugom, ili po preporuci porodicnog lekara ili po sopstvenoj slobodnoj volji) gde bi etički principi trebalo da pobede.

Preporuka

Preporučujemo da ECCH Udruženja uključe klauzule Granica kompetencije u svoj Etički kodeks, koji se bazira na britanksim nacionalnim profesionalnim standardima za homeopatiju.

Homeopata je takodje svestan potrebe:

 • Da se konsultuje sa kolegama ili drugim terapeutima oko odgovarajućeg rešenja uz pristanak pacijenta
 • Da upute ili preporuče drugim terapeutima kada veruju da je to pacijentu potrebno
 • Da deluju u okviru svojih granica profesionalne kompetencije