Sistem obezbeđenja kvaliteta škole

Sistem obezbeđenja kvaliteta i njegovo vrednovanje zasniva se na kontinuiranom praćenju i evaluaciji uslova, procesa i ishoda u procesu edukacije i osposobljavanju polaznika kao budućih homeopatskih terapeuta. Ključni metod u ovom procesu je samoevaluacija kroz koju vrednujemo sopstvenu praksu i sopstveni rad. U procesu samoevaluacije se polazi od analize šta je i kako urađeno, čime se najefikasnije obezbeđuje kvalitet rada škole homeopatije.

Sve aktivnosti škole treba da budu usmerene ka poboljšanju svih akcija koje će rezultirati sveukupnim razvojem škole, zadovoljstvom polaznika i unapređenjem homeopatije kao alternativne metode što jeste garancija kontinuiranog napretka i usavršavanja.

Obezbeđenje kvaliteta obuhvata sve procese kojima se može osigurati i unaprediti kvalitet na svim nivouima i u svim aspektima obrazovanja homeopata. Proces kontrole kvaliteta je samo deo procesa obezbeđenja kvaliteta u kome osiguranje kvaliteta predstavlja stalan, kontinuirani proces evaluacije (procene, monitoringa, garantovanja, održavanja, poboljšavanja) kvaliteta sistema homeopatskog školovanja.

Sredstva kojima obezbeđujemo kvalitet je:

  1. Kontinuirano praćenje (menadžment kvaliteta)
  2. Kontrola kvaliteta (interno merenje)
  3. Proces eksterne evaluacije

Kontrola kvaliteta obuhvata određene operativne postupke, tehnike i aktivnosti koji se primenjuju za praćenje procesa i otklanjanje uzroka nezadovoljavajućeg rada, grešaka i neusaglašenosti. Sistematsko ispitivanje studenata o kvalitetu rada nastavnika homeopatije se realizuje pomoću:

  1. Upitnika
  2. Intervjua

Upitnik se sprovodi na kraju školske godine. Škola ovim procenjuje rad predavača čime se direktno utiče na poboljšanje nastave. Škola kontinuirano ispituje stavove i mišljenja polaznika da na osnovu toga vrši korekciju odabira i obezbeđenja što boljeg nastavnog kadra, poboljšanje sadržaja nastavnog programa i uslova pohađanja škole što za krajnji cilj ima zajednički napredak.

Škola radi neprekidno na ispravljanju uočenih nedostataka kao i na implementaciji drugih korisnih i transparetnih rešenja čiji krajnji cilj je poboljšanje svih aspekata pružanja znanja i ocenjivanja znanja polaznika.

Potrebe i zahtevi polaznika su primarni interes škole. A unapređenje kvaliteta nastavnog procesa time postaje naše trajno opredeljenje.

Istovremeno nam je kao školi važno da budemo konkurentni tako da redovno pratimo i upoređujemo naš kvalitet rada sa drugim školama homeopatije (Benčmarking).

Takođe koristimo SWOT analizu pri čemu pratimo ono u čemu smo jaki i slabi, kao i faktore koji nam predstavljaju pretnju i  prilike za rast i razvoj.