WHAO

Članstvo u World Homeopathy Awareness Organisation – aktivnosti – Nedelja svetske homeopatske svesnosti (NSHS)

Aktivnosti NSHS 2009 >>>
Aktivnosti NSHS 2008 >>>

Nedelja svetske homeopatske svesnosti ove godine traje od 10. – 16. aprila 2008. godine. Kao i u drugim zemljama i u našoj zemlji će se prikladno obeležiti pod sloganom „Homeopatija za optimalno zdravlje u sportu“.

Više detalja možete dobiti preko telefona: 021/ 451 567

World Homeopathy Awareness Organisation Bylaws

Svrha ove organizacije je da planira i koordinira aktivnostim koje se organizuju jednom godišnje u aprilu mesecu. Aktivnosti obuhvataju organizovanje tribina, predavanja i drugih vidova edukacije stanovništva o homeopatiji i mogućnosti korišćenja ove metode u lečenja. Takođe radi na podizanju svesnoti stanovništva u pogledu sopstvenog zdravlja. Organizaciju čine predstavnici iz 28 zemalja širom sveta.

…………………………………………………………………………………………

HOMEOPATIJA – ZA ZDRAVLJE ŽENA

Terapije KAMa kao što je homeopatija bivaju prihvaćene u zemljama sveta, kako medju onima koji pružaju zdravstvene usluge tako i medju korisnicima ovih. Većina pa-
cijenata koji konsultuju KAM praktičare su žene, koje često traže pomoć za zdravstvene probleme reproduktivnih organa, menstrualne poremećeje, menopauzu, probleme tokom trudnoće i porodjaja.

Homeopatija ima dugu istoriju lečenja žena i njihovih zdravstvanih problema i sve veći
broj žena je bira kao svoj izabrani vid zdravstvene zaštite. Nežna. brza, neinvazivna, koja ne stvara naviku i bezbedna, homeopatija je savršen izbor za lečenje zdravstvenih problema žena. Izvestan broj studija je pokazao da žene čine izmedju 64 i 80 % klijentele koja posećuje homeopate.

ŠTA HOMEOPATIJA MORA DA PRUŽI I DOKAZ ZA TO

Homeopatija ima mogućnosti da leči veliki broj poremećaja lod žena i povećava se broj dokaza prilikom istraživanja koji podržavaju njenu delotvornost kod sledećih stanja: top-
lotni talasi u menopauzi, noćno znojenje, glavobolje, umor, anksioznost i depresija; predmenstrualni sindrom; menstrualni poremećeji; neplodnost; i tegobe za vreme i posle trudnoće. Homeopatija je takodje delotvorna u lečenju velikog opsega bolesti i
tegoba koje su sve više uobičajene kod žena, kao što su fibromijalgija ( bol u mišićima, tetivama i ligamentima i umor ), depresija, migrena i glavobolje sa napetošću.

HOMEOPATIJA – BEZBEDNA ALTERNATIVA ZA LEČENJE VAŠIH PROBLEMA

Kliničko iskustvo hiljade homeopata tokom zadnjih dva veka govori da je homeopatijarelativno bezbedna čak i za žene u trudnoći i za vreme trudova. Istraživanje o bezbednosti homeopatije pokazalo je da jedna od pet ima pogoršanje simptoma tokom lečenja, ali su ova dejstva blaga i prolazna ( 3 – 6 ) . Homeopatija može da uveća dobro
stanje koje prethodi trudnoći, da poveća mogućnost začeća, da leči jutarnju mučni- nu tokom trudnoće, postpartalne modrice majke i tek rodjenog deteta, problemi u vezi sa dojenjem, postnatalnu depresija. Homeopatski lek deluje tako da pomaže telu da isceli sebe.

HOMEOPATIJA DELOTVORNA KOD PREDMENSTRUALNOG SINDROMA ( PMS )

Homeopatija je delotvorna kod lečenja predmenstrualnog sindroma. ( PMS ) i uopšteno pomaže u lečenju hormonalne neravnoteže. Istraživanje je pokazalo da 90% žena sa PMS-om ima poboljšanje posle homeopatskog lečenja ( P=0,048 ) ( 8 ). Homeopatsko lečenje je takodje smanjilo broj dana bolovanja i korišćenje konvencional- nih lekova kod žena koje pate od PMS-a. Eksperiment je bio na principu slobodnog izbora i dvostruko slepe placebo kontrole.

HOMEOPATIJA U LEČENJU MENOPAUZE

Sve je veći broj žena koje biraju homeopatiju do bi lečile tegobe tokom menopauze. Mnoge od ovih žena su isprobale hormonsku terapiju ali su imale previše sporednih než+eljenih dejstava, lečenje nije imalo nikakvog dejstva ili ne žele da nastave lečenje iz drugih razloga.

Često se za simptome menopauze koriste alternativne terapije. Žene koje koriste alter- nativne terapije uopšteno smatrtaju da su ove dobre. Istraživanje putem telefona 850 žena
starih od 45 do 65 godina pokazalo je da 76 % žena koristi alternativne terapije. Ono
je obuhvatilo 22 % njih koje su koristile ove terapije da bi lečile simptome menopauze Čak 89 % je smatralo da ove terapije delimično ili puno pomažu.

Istraživanje je pokazalo da 80 % žena lečeno homeopatskim lekovima doživljava zna- čajna poboljšanja kod sledećih tegoba: toplotnih talasa, umoru, problema sa spavanjem, glavobolja i psiholoških problema.

HOMEOPATIJA KOD TOPLOTNIH TALASA POSLE TERAPIJE RAKA DOJKE

Rana menopauza može biti rezultat hemoterapije, zračenja ili drugih oblika lečenja koriš-
Ćenih kod raka dojke kod mladih žena. Toplotni talasi su najčeće tegobe kod žena koje su
podvrgle lečenju raka dojke. Ove tegobe mogu značajno da umanje kvalitet života. Hormonska terapija sa lekovima kao što je estrogen, a koja se uobičajeno koristi, kontraindikovana je kod ovih žena jer povećava rizik od ponovne pojave raka doj-
ke.

Homeopatija može da posluži kao alternativa u lečenju toplotnih talasa kod žena koje pate od rane menopauze kao rezultat konvencionalnog lečenja raka dojke. 12 studija o simptomima koji se odnose na menopauzu pokazalo je da su KAM terapije kao što je homeopatija značajno smanjile učestalost toplotnih talasa i njihovu jačinu, promene raspoloženja, umor i anksioznost . Istraživači su takodje našli
da ove terapije imaju vrlo malo neželjenih sporednih delovanja. Jedno istraživanje spro- vedeno u britanskoj homeopatskoj bolnici pokazalo je da je homeopatija delotvorna u le-
čenju toplotnih talasa kako kod žena koje su dostigle menopauzu tako i kod žena koje bo-
luju od raka dojke. Istraživači su otkrili delovanje kod žena koje su uzimale hor- mone zbog raka dojke kao i onih koje nisu uzimale. Homeopatija je smanjila simptome u ogledu kod žena koje su patile od toplotnih talasa pošto su se podvrgle operaciji, hemo-
terapiji i lečenju zračenjem zbog raka dojke. Čini se da se ovim ženama poboljša- lo opšte zdravstneno stanje ( kvalitet života ) čak jednu godinu posle homeopatskog leče-
nja. Dejstvo je bilo posebno značajno kod žena koje nisu bile na konvencionalnim hormonskim lekovima. Studija je bila na osnovu slučajnog uzorka, dvostruko slepa, pla-
cebo kontrolisana američka studija o ženama koje su patile od toplotnih talasa.

HOMEOPATIJA KOD NEPLODNOSTI

Sve je veći broj parova koji imaju problema sa začećem. To se može biti zbog problema kako kod žene tako i kod muškarca. Oboje be trebalo da prodju temeljno ispitivanje da bi
se pronašao uzrok njihovih problema. Neki uzroci kod žena mogu biti hormonalna nerav-
noteža, sindrom policističnih jajnika, endometrioza, ili kod muškaraca – loš kvalitet sperme. U mnogim slučajevima ne može da se nadje nikakav očigledan razlog.

Homeopatija je jedna od alternativnih terapija koje se koriste za lečenje neplodnih ljudi.KAM terapeuti koriste više holističan stav u lečenju neplodnosti od alopatskih zdravstvenih profesionalava . Homeopatija može da pomogne do 60 % parovi- ma koji pokušavaju da začnu.

U eksperimentu o poremećajima plodnosti istraživači su otkrili pozitivno dejstvo homeopatskih prepisivanja kod 38 od 67 žena ( 57 % ) ( 18 ) . Pozitivni rezultati nadjeni su kod indukovanja trudnoće, isto kao i kod izvesnog broja faktora koji su važni da se omogući trudnoća, uključujući regulisanje menstruacije ( da se izazove spontana menstruacijai da se skrati menstrualni ciklus ), regulisanje hormona ( povećanu koncen- traciju progesterona u lutealnoj fazi ) i raniju ovulaciju.

Homeopatija može da pomogne kod endometrioze.

Endometrioza je važan uzročnik neplodnosti. Ona takodje može izazvati bolne i/ ili teške menstruacije, hronični bol i menstrualne poremećeje. Istraživači su pokazali da je homeopatija jedna od izvesnog broja alternativnih terapija koje su žene doživele kao korisne.u lečenju endometrioze .

Homeopatija poboljšava kvalitet sperme

Neplodnost može takodje biti uzrokovana teškoćama kod muškaraca, uključujući nizak broj spermatozoida i loš kvalitet. Muškarci koji imaju problem neplodnosti mogu da kon-
sultuju KAM praktičare kao što su homeopate . Jedano istraživanje izvršeno na 45 nedovoljno plodnih muškaraca pokazalo je da je homeopatija poboljšala broj i kvalitet sperme. Značajne promene su nadjene u gustini sperme, procentu spermatozoida sa dobrom progresivnom pokretljivošću i gustini sperme sa dobrom populsivnom pokretljivošću. Opšte zdravlje pacijenata se takodje značajno poboljšalo. Nije bilo važno da li su ovi muškarci bili pod stresom ili su bili bez dece u dužem vre- menskom periodu.

FIBROMIJALGIJA -TEGOBA KOJA JE ČEŠĆA KOD ŽENA

Neka stanja, kao što je fibromijalgija, se tipično češće vide kod žena nego kod muškaraca Istraživanje je pokazalo delotvornost homeopatskog lečenja jer je fibromijalgija poka- zivala smanjen bol i poboljšano zdravlje i kvalitet života.

VREME ZA RAZGOVOR: UTVRDJIVANJE NERAVNOTEŽE

Isto kao odredjivanje homeopatskih lekova koji će najbolje lečiti stanje neke žene, kon-
sultacija sa homeopatom daje vreme za razgovor i istraživanje uzroka zdravstvenih problema. Vrlo često zdravstvene probleme prouzrokuju ili pogoršavaju faktori načina
života kao loš način ishtane ili su rezultat emocionalne napetosti u porodici ili situacije
na poslu. Dijeta, nedostatak vežbe, način spavanja itd. su fakori koje treba istražiti i
uvesti korektivne promene gde je potrebno.

Homeopatija je bezbedan i delotvoran izbor lečenja za dobrobit vašeg zdravlja.