Organizacija nastave

Nastava u školi homeopatije Hahnemann, a u saradnji sa Belgijskim centrom za klasičnu homeopatiju – CKH je organizovana u trajanju od četiri godine.

Nastava je organizovana kao:

 1. teorijska nastava
 2. radioničarski rad
 3. tutorske vežbe
 4. kliničke vežbe
 5. medicinska nastava
 6. supervizija studenata
 7. mentorstvo studenata 

Teorijska nastava podrazumeva predavanja iz sledećih oblasti:

 1. Homeopatska filozofija – obezbeđuje duboko i kritično razumevanje i poštovanje principa i teorije homeopatije; omogućuje polaznicima da razlikuju homeopatske aspekte zdravlja i bolesti od alopatskih i drugih metoda.
 2. Homeopatska materija medika – podrazumeva razvijanje veština da se napravi efikasan i kritičan izbor relevatne izvorne supstance. Da se shvati razlika između kurativnog dejstva jednog homeopatskog preparata u odnosu na drugi; kako se znanje iz materija medike stalno razvija polaznici se podučavaju da tragaju za dodatnom literaturom i informacijama iz homeopatskog sveta.
 3. Homeopatske radionice – za razvijanje praktične veštine slušanja, beleženja i analize relevantnih informacija,  vezano za pacijenta iz ugla objektivnog posmatrača.
 4. Istorija homeopatije podrazumeva razumevanje istorijske pozadine i razvoja homeopatskih principa naglašavanjem istorijskog konteksta Hanemanovih beležaka i svih njegovih značajnih naslednika.
 5. Homeopatska farmakologija – pruža polaznicima znanje o postojećim i potencijalnim supstancama za homeopatsku upotrebu; razvijanje razumevanja procesa i dinamike pripreme homeopatskih preparata; sticanje znanja o različitim farmakopejama i toksikonomiji.

Radioničarski rad u homeopatiji podrazumeva aktivnosti obuke u okviru neformalnog homeopatskog obrazovanja osmišljene da pomognu polaznicima homeopatije da nauče i razviju izvesne homeopatske veštine.Homeopatske radionice predstavljaju interaktivnu obuku koja polaznicima omoguċava razmenu iskustava i veština. U širem smislu homeopatska radionica obuhvata razvijanje veština, znanja i ličnih stavova na osnovu neposrednih iskustava koji su važni u procesu razvoja studenata kao terapeuta. Homeopatska radionica kroz svoje obrazovne ciljeve uzima u obzir da je čovek biċe  sa raznim dimenzijama svoje ličnosti i ima celovit pristup razvoju. Oblasti ličnog razvoja podrazumevaju:  fizički, intelektualni, emotivni, duhovni i društveni razvoj svakog pojedinca, kao i razvoj karaktera.

Radioničarski rad u homeopatiji kao aktivni metod učenja jedan je od najpogodnijih načina za ostvarivanje interaktivnog i dinamičnog učenja u grupi studenata. Radioničarski rad podrazumeva: zajednički rad svih članova grupe i pojednako angažovanje svakog člana grupe koji u opuštenoj atmosferi ostvaruju niz aktivnosti.

Principi homeopatskog radioničarskog rada podrazumevaju:

 • pravila radioničarskog rada se dogovaraju u samoj grupi
 • svi se pojednako uključuju, aktivno učestvuju
 • sva mišljenja se podjednako vrednuju 

Tutorske vežbe se odvijaju u prve dve godine obrazovanja homeopata kako bi polaznici lako savladali prve korake u korišćenju osnovnih alata u homeopatiji.Prevashodno, tutorski časovi služe da se nauči korišćenje repertorijuma i njegovo suštinsko razumevanje.Repertorijum se upoznaje po poglavljima. Takođe tutorski časovi služe kako bi se razjasnilo sve ono što nije bilo jasno, ili je ostalo nerazjašnjeno u toku predavanja.

Kliničke vežbe se odvijaju od treće godine studija homeopatije. Na trećoj godini studiranja, kada polaznici savladaju kroz teoretsku nastavu osnove homeopatske filozofije, materije medike, odnosno poznavanje osnovnih homeopatskih lekovitih supstanci, i u toku tutorskih vežbi repertorizaciju i tehniku uzimanja i analize slučaja, uvode se u praktični klinički rad sa pacijentima. Iskustvo je pokazalo da je ovo optimalni momenat za početak kliničkog rada.

Medicinska nastava za nezdravstvene radnike ima za cilj da polaznici, koji nisu zdravstveni radnici osposobi za što kvalitetniji rad sa pacijentima, kao i za saradnju sa klasičnom medicinom. Kroz znanje iz anatomije, fiziologije i patofiziologije polaznicima škole se omogućava da jasno razlikuju simptome patološkog procesa od individualnih simptoma koji nisu karakteristika patološkog procesa, a koji su jako bitni u homeopatskoj prepisci. Takođe tokom medicinske nastave se polaznicima jasno ukazuje  kako da prepoznaju i razlikuju simptome bolesti kada su još na nivou funkcionalnog poremećaja (gde je homeopatija veoma učinkovita), od simptoma odmaklih patoloških procesa.

Supervizija je izuzetno važna komponeta u razvoju sposobnosti terapeuta u homeopatskoj praksi i u razvoju ličnosti samog homeopate. Budući da supervizija zahteva veoma kompleksan rad, kako individualni, tako i grupni, škola je 2010. godine organizovala seminar sa Zofijom Dmytr koja ima bogato višegodisnje iskustvo u homeopatskoj superviziji, kada je ceo predavački tim prošao bazičnu obuku iz homeopatske supervizije. 2011. i 2013.godine škola je organizovala 3 obuke u oblasti supervizije. Seminare je vodila Sheila Rayan licencirani Evropski supervizor koja je i uvela proces supervizije u homeopatsku praksu. Na taj način predavači kontinuirano prolaze proces supervizije i usavršavaju se u superviziranju studenata.

U školi homeopatije supervizija studenata se kontinuirano tokom svih godina studije homeopatije. Homeopatska supervizija podrazumeva interaktivni proces u kome iskusni, edukovani homeopata preuzima odgovornost da radi sa polaznicima kako bi se postigli odgovarajući lični i profesionalni standardi u radu sa klijentima. Filozofija i praksa homeopatske supervizije kao zajedničkog učenja uključuje povezivanje, saradnju i stvaranje radi izgrađivanja što boljeg profesionalnog identiteta homeopata. Zahvaljujući kontinuiranoj superviziji polaznici dobijaju povratnu informaciju koliko su:

 • KOMPETENTNI
 • SAMOUVERENI
 • SAOSEĆAJNI
 • KREATIVNI

Nakon četvorogodišnje samorefleksije i supervizije u kontinuitetu naši polaznici izlaze iz škole dovoljno spremni da započnu samostalni rad. Međutim i u prvoj godini samostalnog rada oni imaju obaveznu superviziju od strane iskusnijih kolega.

Supervizijski rad se odvija na više nivoa:

 • podrška u razvoju kliničke prakse
 • podrška u rešavanju i razumevanju klijenata sa kojima imaju manje ili više poteškoća.
 • podrška ličnosti homeopate u odnosu: homeopata – pacijent.

U našoj školi polaznici mogu da dobiju superviziju:

 1. Zabeleženog slučaja pacijenta o kome se naknadno diskutuje
 2. Uživo uzetog slučaja pacijenta u prisustvu supervizora
 3. Sebe kao budućeg homeopatskog terapeuta

Supervizija se  odvija u toku kliničkih vežbi, kao i u posebnim terminima 2 puta godišnje za svakog polaznika. 

Mentorstvo je proces neformalnog prenošenja znanja i psihosocijalne podrške polaznicima koja je važna za njihov profesionalni i lični razvoj kao homeopatskog terapeuta. Mentorstvo u homeopatiji je proces opuštene i ugodne komunikacije u grupi ili individualno između iskusnijeg homeopate i manje iskusnog, jednog ili više studenata. Mentorstvo sa polaznicima se izvodi tokom dužeg vremenskog perioda i uglavnom u sklopu tutorskih vežbi.