Polaganje ispita i izdavanje sertifikata

POLAGANJE ISPITA                               

Na kraju prve dve godine se polaže pismeni ispit iz homeopatske filozofije, homeopatske istorije, homeopatske farmacije i materije medike. Da bi se ispit smatrao položenim, polaznik škole treba da ima najmanje 60% tačnih odgovora. Ispit je koncipiran kao test sa ponuđenim odgovorima i otvorenim pitanjima. Iz materija medike i homeopatske farmacije imaju 20 pitanja, a iz homeopatske filozofije i istorije imaju 10 pitanja. Ispit ukupno traje dva sata.

Nakon druge godine na ovaj test znanja dodaje se ispitu i papirni slučaj koji svaki polaznik treba da analizira. U analizi polaznik može da koristi različite modele uključujući i savremene pristupe.

Na trećoj godini polaznik radi seminarski rad koji obuhvata obradu jednog pacijenta, analizu, repertorizaciju, diferencijalnu dijagnostiku, preskripciju, samorefleksiju. Kriterijumi za ocenjivanje seminarskog rada na trećoj godini su:

Na četvrtoj godini ispit se polaže pred predavačima škole. Ispit se sastoji u uživo uzimanju slučaja. Polaznici su u grupama po troje. Svaki polaznik uzima jedan slučaj uživo i aktivno učestvuje u analizi na ostala dva.

IZDAVANJE SERTIFIKATA

Sertifikat o završenom obrazovanju izdaje Udruženje za klasičnu homeopatiju Hahnemann i Centrum voor Klassieke Homeopathie – CKH.

Sertifikat se izdaje ako se ispune sledeći uslovi:

  1. Prisustvovanje na najmanje 70% nastave
  2. Položen ispit na kraju svake školske godine
  3. Pohađanje nastave i polaganje ispita na medicinskoj nastavi koja je obavezna za nezdravstvene radnike