Nastavni program

Nastavni pogram traje četiri godine i ukupno podrazumeva 2608 sati edukacije. Program škole je u potpunosti usaglasen sa dokumentom „European Guidlines for Homeopathic Education“ koji je ECCH doneo 2000. godine, i revidirao 2011. godine, a koji ima za cilj da se ujednače nastavni programi svih škola i fakulteta homeopatije u Evropi.

Tabela detaljno prikazuje fond časova po godini studija.

Godina studija Fond časova

Ukupno sati

1 godina
 • Teorija (filozofija, materija medika, homeopatske radionice, domaći rad) 432 sata
 • Tutorske vežbe sa domaćim radom koje obuhvataju i mentorski rad) 120 sati

552

2 godina
 • Teorija (filozofija, materija medika, homeopatske radionice, domaći rad) 432 sata
 • Vežbe (tutorske i kliničke vežbe sa domaćim radom koje obuhvataju i mentorski, odnosno supervizijski rad) 120 sati

552

3 godina
 • Teorija (filozofija, materija medika, homeopatske radionice, domaći rad) 324 sata
 • Kliničke vežbe sa domaćim radom koje obuhvataju i supervizijski rad) 228 sati

552

4 godina
 • Teorija (filozofija, materija medika, homeopatske radionice, domaći rad) 324 sata
 • Kliničke vežbe sa domaćim radom koje obuhvataju i supervizijski rad) 228 sati

552

 
 • Medicinska nastava 400 sati

400

FOND ČASOVA ZA SVE ČETIRI GODINE ŠKOLOVANJA 2608

 

TEORIJSKA NASTAVA

Teorijska nastava na prve dve godine podrazumeva mesečno:

 • Predavanja 16 sati
 • Domaći rad 32 sata kod kuće, da bi se ispredavano gradivo u potpunosti savladalo.

Ukupno svaki polaznik je mesečno angažovan samo u savladavanju predavanja 48 sati. Na godišnjem nivou to je 432 sata.

Teorijska nastava na trećoj i četvrtoj godini podrazumeva:

 • Predavanja 12 sati
 • Domaći rad 24 sata kod kuće kako bi se ispredavano gradivo u potpunosti savladalo.

Ukupno svaki polaznik je mesečno angažovan samo u savladavanju predavanja 36 sati. Na godišnjem nivou to je 324 sata.

 

TUTORSKE I KLINIČKE VEŽBE

Tutorske vežbe na prve dve godine školovanja na mesečnom nivou podrazumevaju:

 • Vežbe 4 sata
 • Domaći rad 8 sati kod kuće da bi se obrađeno gradivo u potpunosti savladalo.

Ukupno svaki polaznik je mesečno angažovan samo u savladavanju vežbi 12 sati. Na godišnjem nivou to je 120 sati.

Kliničke vežbe na poslednje dve godine školovanja na mesečnom nivou podrazumevaju:

 • Vežbe 8 sati (4 sata kliničkih vežbi u toku predavačkog vikenda i 4 sata kliničkih vežbi van predavačkog vikenda)
 • Domaći rad 16 sati kod kuće da bi se obrađeno gradivo u potpunosti savladalo.

Ukupno svaki polaznik je mesečno angažovan samo u savladavanju vežbi 24 sata. Na godišnjem nivou to je 240 sati.

 

KONSULTACIJE UŽIVO I ONLINE

Postoje redovni mesečni termini u rasporedu kada u školi dežura neko od predavača i stoji na raspolaganju polaznicima za različite vrste konsultacija.

Pored toga polaznici mogu konsultacije da obave i elektronskim putem tako što mogu da pišu na e mail adresu: homeopatskedileme@gmail.com. Iskusan homeopata predavač će im uvek biti na raspolaganju za bilo kakve informacije.

 

INDIVIDUALNA SUPERVIZIJA POLAZNIKA ŠKOLE

Individualna supervizija svakog polaznika obavlja se dva puta u toku svake školske godine. Tokom ovih seansi polaznici imaju priliku da identifikuju, osveste i dođu do rešenja za eventualne probleme i prepreke koje im se događaju vezano za bavljenje i učenje homeopatije, ili vezano za život u celini. Na taj način se prati napredovanje i lični razvoj svakog polaznika škole.

 

SUPERVIZIJA KLINIČKOG RADA

Klinički rad se sprovodi pod supervizijom iskusnog hopmeopate i to kako sam proces uzimanja slučaja, tako i analiza i dugoročno praćenje pacijenata. Na taj način, kroz praktikovanje svesnosti kao najpouzdanijeg načina poboljšanja i oživljavanja kako praktičnog homeopatskog tako i supervizorskog rada, polaznici škole se uvode u veštine supervizije, samorefleksije i davanje povratnih informacija.