Statut

Na osnovu člana 12. Zakona o udruženjima ( „Službeni glasnik RS“ broj 51 /2009 i 99/ 2011) Skupština Udruženja za klasičnu homeopatiju „Hahnemann“, na sednici održanoj dana­  25.11.2016. godine u Novom Sadu, donela je izmene i dopuna Statuta Udruženja za klasičnu homeopatiju „Hahnemann“

PREČIŠĆEN TEKST

STATUT

UDRUŽENJA ZA KLASIČNU HOMEOPATIJU „HAHNEMANN“

I.            OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Udruženje za klasičnu homeopatiju „Hahnemann“ (u daljem tekstu: Udruženje) je stručno, nestranačko, nepolitičko, humanitarno, interesno udruženje gradjana koje okuplja sve gradjane koji žele da saradjuju na unapredjenju homeopatije kao posebnog filozofskog i teorijskog pristupa zdravlju čoveka i prirodi u duhu prijateljstva i uzajamne pomoći članova Udruženja.

II.          NAZIV, SEDIŠTE I PODRUČJE DELOVANJA 

Član 2.

Puni naziv udruženja je: Удружење за класичну хомеопатију „Hahnemann“.

Skraćeni naziv Udruženja je: Удружење за хомеопатију „Hahnemann“.

Član  3.

Udruženje deluje na teritoriji Republike Srbije.
Sedište Udruženja je u Novom Sadu.

Član 4.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica i za svoje obaveze odgovara celokupnom imovinom.

Udruženje zastupa i predstavlja predsednik Upravnog odbora i zamenik predsednika Upravnog odbora Udruženja. 

Član 5.

Udruženje ima pečat okruglog oblika prečnika 30 mm na kome je kružno po ivici ispisan naziv i sedište ćiriličnim pismom, sa sledećim tekstom: „Удружење за класичну хомеопатију, Нови Сад, a u sredini latiničnim pismom „Hahnemann“.

III.        CILJEVI I ZADACI I NAČIN NJIHOVOG OSTVARIVANJA 

Član 6.

Ciljevi i zadaci Udruženja su:

1) ustanovljavanje i vođenje registra stručnih i školovanih homeopata, kao i registra supervizora;

2) afirmisanje i unapredjivanje homeopatije kao posebnog holističkog filozofskog pristupa čoveku i njegovom zdravlju shvatajući ljudsko zdravlje i čoveka kao jedinstvenu celinu

3) organizovanje i pružanje edukacije iz oblasti homeopatije;

4) ustanovljavanje standarda u homeopatskoj edukaciji i praksi;

5) zaštita profesionalnog statusa i prava homeopata;

6) stvaranje klime i uslova za stručno usavršavanje iz oblasti homeopatije;

7) povećanje svesnosti građanstva na temu zdravlja i homeopatije;

8) učestvovanje u zakonskom regulisanju homeopatije i statusa homeopata. 

Član 7.
Udruženje svoje ciljeve ostvaruje putem:

1)  organizovanja seminara posvećenih homeopatiji;

2) održavanja predavanja i upoznavanja javnosti sa osnovnim konceptima homeopatije;

3) izdavanja knjiga i drugih publikacija u vezi sa homeopatijom i srodnim naukama u skladu sa zakonom;

4) stvaranja biblioteke knjiga, časopisa i softvera od značaja za homeopatiju;

5) podržavanja homeopatskih istraživanja;

6) održavanja sastanaka i razmene znanja i iskustava u skladu sa programima udruženja;

7) razvijanje programa edukacije iz oblasti homeopatije;

8) pružanje informacija i davanje konsultacija na temu homeopatije i očuvanja zdravlja;

9) razvijanja programa za pružanje profesionalne podrške profesionalnim homeopatama;

10) saradnje sa udruženjima i ustanovama u oblastima praktične primene homeopatije kao što su udruženja i ustanove iz oblasti medicine, filozofije, psihologije, ekologije i sl. u zemlji i inostranstvu;

11) organizovanja studijskih putovanja i razmena sa inostranim udruženjima i organizacijama sličnog profila.

IV.        ČLANSTVO

Redovni članovi 

Član 8. 

Član Udruženja može biti svako punoletno lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut Udruženja.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor Udruženja, na osnovu preporuke jednog člana Udruženja.

Članstvo u Udruženju stiče se potpisivanjem pristupnice na obrascu koji propisuje Upravni odbor Udruženja.

Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem, neispunjavanjem obaveza ili prestankom rada Udruženja. 

Član 9.

Član Udruženja može biti:

 • homeopata upisan u Registar homeopata Udruženja,
 • homeopata,
 • počasni član,
 • polaznik Škole homeopatije,

Počasni članovi

Član 10.

Udruženje ima i počasne članove koje bira Skupština na predlog Upravnog odbora.

Počasni član Udruženja se bira iz reda istaknutih stručnjaka iz različitih  oblasti, koji mogu da doprinesu radu i razvoju Udruženja.

Počasno članstvo u Udruženju stiče se potpisivanjem pristupnice na obrascu koji propisuje Upravni odbor Udruženja.

Počasno članstvo prestaje smrću ili isključenjem, ako delatnost počasnog člana šteti ugledu Udruženja.

Prava i obaveze članova 

Član 11.

Član Udruženja ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. neposredno ili putem predstavnika učestvuje u radu Skupštine i u radu drugih organa Udruženja;
 3. bude biran u organe Udruženja ukoliko je član Udruženja minimum tri uzastopne godine;
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član Udruženja je dužan da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. redovno plaća članarinu;
 3. čuva ugled Udruženja;
 4. obavlja druge poslove koje mu povere organi Udruženja.

V.      ORGANI UDRUŽENJA

Član 12. 

Organi Udruženja su:

 • Skupština Udruženja;
 • Upravni odbor;
 • Nadzorni odbor;
 • Etički odbor
 • Homeopatsko veće. 

Skupština Udruženja 

Član 13.

Skupština je najviši organ Udruženja i čine je članovi, i to: homeopate upisane u Registar homeopata Udruženja, homeopate, počasni članovi, po dva polaznika škole sa svake godine školovanja i jedan predstavnik iz grupe – ostalih članova.

Sednice Supštine Udruženja održavaju se najmanje jednom godišnje.

Sednicu skupštine saziva predsednik Skupštine na svoju inicijativu, prema potrebi i prema programu rada, ili na obrazloženi predlog Upravnog odbora Udruženja, kao i na pismenu inicijativu jedne trećine članstva.

Sednice Skupštine Udruženja su javne. Skupština može punovažno odlučivati ako sednici prisustvuje najmanje jedna trećina članstva.

Na Skupštini se odlučuje prostom većinom glasova prisutnih članova, ako ovim Statutom za donošenje pojedinih odluka nije drugačije odredjeno.

Glasanje na zasedanju Skupštine je javno, ukoliko se ne odluči drugačije. 

Član 14.

Skupština Udruženja:

1) donosi plan i program rada;

2) usvaja Statut i njegove izmene i dopune;

3) donosi kodeks profesionalne etike (u daljem tekstu: etički kodeks);

4) razmatra i usvaja godišnji izveštaj o radu Udruženja;

5) razmatra i usvaja godišnji izveštaj Upravnog odbora i Nadzornog odbora;

6) bira i razrešava članove Upravnog, Nadzornog, Etičkog i Koordinacionog odbora;

7) bira i razrešava predsednika Skupštine Udruženja;

8) daje smernice za rad organa Udruženja;

9) razmatra i usvaja finansijski plan Udrženja i izveštaj o njegovom izvršenju;

10) odlučuje o pristupanju međunarodnim organizacijama;

11) odlučuje o osnivanju podružnica Udruženja i njihovom ukidanju;

12) odlučuje o prestanku rada Udruženja. 

Upravni odbor Udruženja 

Član 15.

Upravni odbor je organ upravljanja Udruženja koji se stara o ostvarivanju ciljeva Udruženja utvrđenih ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Upravni odbor ima sedam članova, od kojih je najviše jedan polaznik Škole homeopatije.

U Upravni odbor može biti biran član Udruženja koji je član najmanje tri uzastopne godine.

Mandat predsednika, zamenika  i članova Upravnog odbora traje četiri godine i ista lica mogu biti ponovo birana na ovu funkciju. 

Član 16.

Članovi Upravnog odbora biraju među sobom predsednika i zamenika predsednika Upravnog odbora.

Predsednika Upravnog odbora u slučaju njegove sprečenosti ili odsutnosti zamenjuje zamenik predsednika Upravnog odbora.

Član 17. 

Upravni odbor:

 1. bira predsednika Upravnog odbora i zamenika predsednika Upravnog odbora;
 2. izvršava odluke i zaključke Skupštine Udruženja;
 3. upravlja radom Udruženja izmedju dve sednice Skupštine i donosi odluke neophodne za ostvarivanje ciljeva Udruženja;
 4. odlučuje o prijemu u članstvo po utvrđenim kriterijumima kao i o prestanku članstva u Udruženju po istom osnovu;
 5. odobrava izbornu listu za članove organa Udruženja;
 6. utvrđuje predlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
 7. organizuje redovno obavljanje poslova Udruženja;
 8. odlučuje o sticanju i korišćenju sredstava Udruženja;
 9. odlučuje o visini članarine i cenama usluga koje pruža Udruženje;
 10. poverava posebne poslove pojedinim članovima Udruženja;
 11. na predlog Registracione komisije odlučuje o upisu u Registar homepata i u Registar supervizora;
 12. odlučuje po žalbama protiv odluka Etičkog odbora;
 13. podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu Udruženja i o svom radu;
 14. donosi opšte akte Udruženja ako njihovo donošenje nije u nadležnosti Skupštine;
 15. koordinira i kontroliše rad podružnica Udruženja;
 16. koordinira i nadzire rad Škole homeopatije,
 17. rukovodi imovinom Škole homeopatije,
 18. usvaja finansijki plan i izveštaje o poslovanju Škole homeopatije;
 19. imenuje i razrešava sekretara i blagajnika Udruženja;
 20. imenuje i razrešava članove Predavačkog tima Škole homeopatije;
 21. delegira člana u Upravu Škole homeopatije;
 22. bira i razrešava dužnosti članove Uprave Škole homeopatije;
 23. obavlja i druge poslove predviđene opštim aktima Udruženja ili odlukom Skupštine.

Član 18.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako su prisustna najmanje četiri člana Upravnog odbora.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

U slučaju nerešenog glasanja odlučujući je glas predsednika Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi poslovnik o svom radu.

Nadzorni odbor Udruženja

Član 19. 

Nadzorni odbor prati i kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i rad  organa upravljanja Udruženja  i drugih organa Udruženja i o uočenim nepravilnostima bez odlaganja obaveštava Upravni odbor, Etički odbor  i Skupštinu.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira i razrešava Skupština.

Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i ista lica mogu biti ponovo birana na ovu funkciju.

Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova.

Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

Homeopatsko veće

Član 20.

Homeopatsko veće čine:

1) članovi Upravnog odbora;

2) predsednik Skupštine Udruženja;

3) predsednik Nadzornog odbora;

4) predsednik Etičkog odbora;

5) predsednici koordinacionih tela podružnica;

6) svi počasni članovi Udruženja.

Članovi Homeopatskog veća iz svojih redova biraju predsednika Homeopatskog veća.

Homeopatsko veće učestvuje u postupku utvrđivanja strateških i programskih ciljeva Udruženja i u njihovom sprovođenju, u skladu sa odlukama Skupštine.

VI.     MATERIJALNO – FINANSIJSKO POSLOVANJE

Član 21.

Materijalno-finansijsko poslovanje Udruženja obavlja se prema važećim propisima o finansijskom poslovanju.

Član 22.

Sredstva Udruženja pribavljaju se od članarine, dobrovoljnih priloga, pomoći, poklona, donacija, sponzorstva i zaveštanja fizičkih i pravnih lica i ostalih izvora u skladu sa Zakonom.

Sredstva Udruženja koriste se u skladu sa planom i programom rada, finansijskim planom i ciljevima Udruženja, a u skladu sa propisima.

Član 23.

Naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Udruženja je predsednik Upravnog odbora Udruženja.

VII.    REGISTAR HOMEPATA I REGISTAR SUPERVIZORA

Član 24.

Udruženje vodi Registar homeopata i Registar supervizora, u skladu sa stručnim i drugim kriterijumima koje posebnim opštim aktom utvrđuje Skupština Udruženja.

Član 25.

O upisu homeopata u Registar homeopata i u Registar supervizora odlučuje Upravni odbor na predlog stručne komisije.

Stručna komisija ima predsednika i dva člana koje imenuje Upravni odbor.

Upravni odbor određuje lice koje je zaduženo za vođenje Registra homeopata i Registra supervizora.

VIII.  ETIČKI KODEKS

Član 26.

Skupština Udruženja donosi etički kodeks kojim se utvrđuju etička načela u obavljanju profesionalnih dužnosti članova Udruženja.

Etičkim kodeksom utvrđuju se i odnosi homeopata prema pacijentima, kao i međusobni odnosi članova Udruženja.

Etički odbor

Član 27.

Etički odbor prati primenu etičkog kodeksa i izriče disciplinske mere za njegovo nepoštovanje.

Etički odbor ima tri člana, od kojih su dva (2) člana izabrana iz redova homeopata upisanih u Registar homeopata Udruženja, a jedan (1) član izabran iz redova počasnih članova.

Mandat članova etičkog odbora traje četiri godine i ista lica mogu biti ponovo birana na ovu funkciju.

Etički odbor odlučuje većinom glasova.

Član 28.

Zbog nepoštovanja etičkog kodeksa može se izreći jedna od sledećih mera:

1) opomena;

2) privremeno brisanje iz Registra homeopata;

3) trajno brisanje iz Registra homeopata.

Član 29.

Protiv odluke Etičkog odbora može se podneti prigovor Upravnom odboru Udruženja u roku od 8 dana od dana dostavljanja odluke.

Odluka Upravnog odbora po prigovoru je konačna.

Član 30.

O privremenom ili trajnom brisanju iz Registra homeopata obaveštava se Ministarstvo zdravlja.

IX.     PODRUŽNICE

Član 31.

U cilju veće efikasnosti u radu Udruženje može formirati svoje podružnice.

Odluku o formiranju podružnice donosi Skupština Udruženja.

Odlukom o formiranju podružnice moraju se definisati izvori finansijskih sredstava za rad podružnice i odrediti njihova visina.

Član 32.

Podružnicom rukovodi Koordinacioni odbor od tri člana koje imenuje Skupština Udruženja.

Mandat članova Koordinacionog odbora je četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Članovi Koordinacionog odbora podružnice iz svojih redova biraju predsednika Koordinacionog odbora.

Koordinacioni odbor odlučuje većinom glasova.

Član 33. 

Koordinacioni odbor:

1) donosi program rada i finansijski plan podružnice u skladu sa programom rada Udruženja i uz saglasnost Upravnog odbora Udruženja;

2) organizuje rad podružnice;

3) izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora koje se odnose na rad podružnice;

4) odlučuje o sredstvima kojima raspolaže podružnica;

5) podnosi izveštaj o radu podružnice;

6) podnosi finansijski izveštaj podružnice.

X.      ŠKOLA HOMEOPATIJE

Član 34.

U cilju edukacije iz oblasti homeopatije Udruženje može obrazovati Školu homeopatije (u daljem tekstu: Škola).

Škola ima Upravu škole, Predavački tim i druge organe u skladu sa aktima o unutrašnjoj organizaciji.

Škola se finansira iz sopstvenih prihoda. Finansijskom imovinom Škole upravlja Upravni odbor Udruženja.

Bliže uređenje rada Škola biće regulisano posebnim aktima, koje donosi Upravni odbor Udruženja, na predlog Uprave škole.

Član 35.

Školom rukovodi i upravlja Uprava škole.

Uprava škole broji 3 člana, i to:

 1. člana koga delegira Upravni odbor Udruženja iz svojih redova;
 2. člana iz Predavačkog tima Škole;
 3. člana koji nije u Predavačkom timu Škole, u drugim organima Škole, niti je u Upravnom odboru Udruženja, ali je član Udruženja najmanje tri uzastopne godine.

U Upravu škole, za trećeg člana, može biti biran predavač koji nije član Predavačkog tima, kao i lice koje je već član nekog organa Udruženja.

Mandat članova Uprave škole traje četiri godine, sa mogućnšću ponovnog izbora.

Uprava škole može iz svojih redova izabrati Koordinatora škole da neposredno rukovodi Školom, zastupa je i predstavlja.

Mandat Koordinatora škole traje koliko i njegov mandat članstva u Upravi škole.

Član 36. 

Uprava škole:

1) donosi program rada, razvojni plan, školski program I druge opšte akte neophodne za nastavni rad;

2) donosi finansijski plan Škole I dostavlja ga Upravnom odboru Udruženja na usvajanje;

3) organizuje rad Škole;

4) izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora koje se odnose na rad Škole;

5) predlaže Upravnom odboru Udruženja mere za unapređenje rada Škole;

6) predlaže Upravnom odboru Udruženja organizovanje predavanja, seminara I drugih vidova vannastavnog programa I sadržaja;

7) stara se o očuvanju I unapređenju ugleda Škole;

9) uspostavlja I održava kontakte sa drugim homeopatskim školama u zemlji I inostranstvu;

10) podnosi Upravnom odboru Udruženja godišnje izveštaje o radu Škole;

11) podnosi Upravnom odboru Udruženja polugodišnji i godišnji finansijski izveštaj.

12) predlaže Upravnom odboru Udruženja članove Predavačkog tima za izbor ili razrešenje.

XI.     JAVNOST RADA

Član 37.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnosti Udruženja neposredno ili putem internih publikacija, odnosno saopštenja za javnost.

XII.   SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Član 38.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i saradjuje sa drugim sličnim Udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim organizacijama koje su osnovane radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, o čemu odluku donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

Pristupanje medjunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od 30 dana u skladu sa zakonom.

XIII.  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39.

O izmenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

Inicijative za izmene i dopune Statuta može pokrenuti Upravni odbor ili najmanje trećina svih članova Udruženja.

Ukoliko inicijativu za izmene i dopune Statuta pokreću članovi, predlog se dostavlja Upravnom odboru u pismenoj formi sa obrazloženjem.

Upravni odbor je dužan da inicijativu dostavi Skupštini za prvo naredno redovno zasedanje.

Izmene i dopune Statuta dostavljanju se u roku od 30 dana od dana usvajanja državnom organu nadležnom za upis udrženja u Registar, sa zapisnikom sa sednice na kojoj su usvojene.

Član 37.

Udruženje prestaje sa radom na osnovu odluke Skupštine, kada se ostvare ciljevi Udruženja ili prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Odluka Skupštine iz stava 1. ovog člana donosi se dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

U slučaju prestanka rada Udruženja preostala imovina Udruženja prelazi u svojinu Dečjeg sela ‘’Dr Milorad Pavlović’’ u Sremskoj Kamenici, a za poboljšanje materijalnog položaja njegovih štićenika.

Član 38.

Ovaj Statut je usvojen i objavljen na sednici Skupštine Udruženja dana 25. 11.  2016. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Udruženja.

Stupanjem na snagu ovog statute prestaje da važi Statut Udruženja od 28.01.2014. godine.

 

Predsednik Skupštine Udruženja

——————————————-

Bogdanka Pešić