Statut

Na osnovu clana 12. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ broj /2009) Skupština Udruženja za klasicnu homeopatiju „Hahnemann“, na sednici održanoj dana 30.10.2009. godine u Novom Sadu, donela je STATUT UDRUŽENJA ZA KLASIČNU HOMEOPATIJU „HAHNEMANN“

 

I. OPŠTE ODREDBE

Clan 1.

Udruženje za klasicnu homeopatiju „Hahnemann“ (u daljem tekstu: Udruženje) je strucno, nestranacko nepoliticko humanitarno interesno udruženje gradjana koje okuplja sve gradjane koji žele da saradjuju na unapredjenju homeopatije kao posebnog filozofskog i teorijskog pristupa zdravlju coveka i prirodi u duhu prijateljstva i uzajamne pomoci clanova Udruženja.

 

II. NAZIV, SEDIŠTE I PODRUCJE DELOVANJA

Clan 2.

Puni naziv udruženja je: Udruženje za klasicnu homeopatiju „Hahnemann“.
Skraceni naziv Udruženja je: Udruženje za homeopatiju „Hahnemann“.

Clan 3.

Udruženje deluje na teritoriji Republike Srbije.
Sedište Udruženja je u Novom Sadu.

Clan 4.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica i za svoje obaveze odgovara celokupnom imovinom.
Udruženje zastupa i predstavlja predsednik Upravnog odbora Udruženja.

Clan 5.

Udruženje ima pecat okruglog oblika precnika 30 mm na kome je kružno po ivici ispisan naziv Udruženja i sedište latinicnim pismom.

 

III. CILJEVI I ZADACI I NACIN NJIHOVOG OSTVARIVANJA

Clan 6.

Ciljevi i zadaci Udruženja su:
1) ustanovljavanje i vodenje registra strucnih i školovanih homeopata, kao i registra supervizora;
2) afirmisanje i unapredjivanje homeopatije kao posebnog holistickog filozofskog pristupa coveku i njegovom zdravlju shvatajuci ljudsko zdravlje i coveka kao jedinstvenu celinu;
3) ustanovljavanje standarda u homeopatskoj edukaciji i praksi;
4) zaštita profesionalnog statusa i prava homeopata;
5) strucno usavršavanje iz oblasti homeopatije;
6) ucestvovanje u zakonskom regulisanju homeopatije i statusa homeopata.

Clan 7.

Udruženje svoje ciljeve ostvaruje putem:
1) organizovanja seminara posvecenih homeopatiji;
2) održavanja predavanja i upoznavanja javnosti sa osnovnim konceptima homeopatije;
3) izdavanja knjiga i drugih publikacija u vezi sa homeopatijom i srodnim naukama u skladu sa zakonom;
4) stvaranja biblioteke knjiga, casopisa i softvera od znacaja za homeopatiju;
5) podržavanja homeopatskih istraživanja;
6) održavanja sastanaka i razmene znanja i iskustava u skladu sa programima udruženja;
7) razvijanja programa za pružanje profesionalne podrške profesionalnim homeopatama;
8) saradnje sa udruženjima i ustanovama u oblastima prakticne primene homeopatije kao što su udruženja i ustanove iz oblasti medicine, filozofije, psihologije, ekologije i sl. u zemlji i inostranstvu;
9) organizovanja studijskih putovanja i razmena sa inostranim udruženjima i organizacijama slicnog profila.

 

IV. ČLANSTVO

Redovni clanovi

Clan 8.

Clan Udruženja može biti svako punoletno lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut Udruženja.
Odluku o prijemu u clanstvo donosi Upravni odbor Udruženja, na osnovu preporuke jednog clana Udruženja.
Clanstvo u Udruženju stice se potpisivanjem pristupnice na obrascu koji propisuje Upravni odbor Udruženja.
Clanstvo u Udruženju prestaje istupanjem, neispunjavanjem obaveza ili prestankom rada Udruženja.

Clan 9.

U zavisnosti od statusa, redovni clanovi Udruženja su:
1) homeopate upisane u Registar homeopata Udruženja;
2) studenti homeopatije;
3) svršeni studenti homeopatije;
4) ostali clanovi.
Pocasni clanovi

Clan 10.

Udruženje ima i pocasne clanove, koje bira Skupština na predlog Upravnog odbora.
Pocasni clanovi se biraju iz reda istaknutih strucnjaka iz oblasti medicine ili iz drugih oblasti koji mogu da doprinesu radu i razvoju Udruženja.
Pocasno clanstvo prestaje smrcu ili iskljucenjem, ako delatnost pocasnog clana šteti ugledu Udruženja.

 

Prava i obaveze clanova

Clan 11.

Clan Udruženja ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim clanovima ucestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) neposredno ucestvuje u odlucivanju na Skupštini i preko drugih organa Udruženja;
3) bira i da bude biran u organe Udruženja;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Clan Udruženja je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) redovno placa clanarinu;
3) cuva ugled Udruženja;
4) obavlja druge poslove koje mu povere organi Udruženja.

 

V. ORGANI UDRUŽENJA

Clan 12.

Organi Udruženja su:
1) Skupština Udruženja;
2) Upravni odbor;
3) Nadzorni odbor;
4) Homeopatsko vece.

 

Skupština Udruženja

Clan 13.

Skupština je najviši organ Udruženja i cine je svi clanovi Udruženja.
Sednice Supštine Udruženja održavaju se najmanje jednom godišnje.
Sednicu skupštine saziva predsednik Skupštine na svoju inicijativu, prema potrebi i prema programu rada, ili na obrazloženi predlog Upravnog odbora Udruženja, kao i na pismenu inicijativu jedne trecine clanstva.
Sednice Skupštine Udruženja su javne.
Skupština može punovažno odlucivati ako sednici prisustvuje najmanje jedna trecina clanstva.
Na Skupštini se odlucuje prostom vecinom glasova prisutnih clanova, ako ovim Statutom za donošenje pojedinih odluka nije drugacije odredjeno.
Glasanje na zasedanju Skupštine je javno, ukoliko se ne odluci drugacije.

Clan 14.

Skupština Udruženja:
1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut i njegove izmene i dopune;
3) donosi kodeks profesionalne etike (u daljem tekstu: eticki kodeks);
4) razmatra i usvaja godišnji izveštaj o radu Udruženja;
5) razmatra i usvaja godišnji izveštaj Upravnog odbora i Nadzornog odbora;
6) bira i razrešava predsednika i clanove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Etickog odbora;
7) bira i razrešava predsednika Skupštine Udruženja;
8) daje smernice za rad organa Udruženja;
9) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj o njegovom izvršenju;
10) odlucuje o pristupanju medunarodnim organizacijama;
11) odlucuje o osnivanju podružnica Udruženja i njihovom ukidanju;
12) odlucuje o prestanku rada Udruženja.

 

Upravni odbor Udruženja

Clan 15.

Upravni odbor je organ upravljanja Udruženja koji se stara o ostvarivanju ciljeva Udruženja utvrdjenih ovim Statutom i odlukama Skupštine.
Upravni odbor ima šest clanova, od kojih se tri clana bira iz redova registrovanih homeopata, a po jedan iz ostalih struktura clanstva navedenih u clanu 9. Statuta.
U slucaju sprecenosti ili odsutnosti, predsednika Upravnog odbora zamenjuje jedan od clanova koga odredi predsednik.
Mandat predsednika i clanova Upravnog odbora traje cetiri godine i ista lica mogu biti ponovo birana na ovu funkciju.

Clan 16.

Upravni odbor: 

1) izvršava odluke i zakljucke Skupštine Udruženja;
2) upravlja radom Udruženja izmedju dve sednice Skupštine i donosi odluke neophodne za ostvarivanje ciljeva Udruženja;
3) odlucuje o prijemu u clanstvo po utvrdenim kriterijumima kao i o prestanku clanstva u Udruženju po istom osnovu:
4) utvrduje predlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
5) organizuje redovno obavljanje poslova Udruženja;
6) odlucuje o sticanju i korišcenju sredstava Udruženja;
7) odlucuje o visini clanarin i cenama usluga koje pruža Udruženje;
8) poverava posebne poslove pojedinim clanovima Udruženja;
9) odlucuje o upisu u Registar homepata i u Registar supervizora;
10) odlucuje po žalbama protiv odluka Etickog odbora;
11) podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu Udruženja i o svom radu;
12) donosi opšte akte Udruženja ako njihovo donošenje nije u nadležnosti Skupštine;
13) koordiniše i kontroliše rad podružnica Udruženja;
14) imenuje i razrešava sekretara i blagajnika Udruženja;
15) obavlja i druge poslove predvidene opštim aktima Udruženja ili odlukom Skupštine.

Clan 17.

Upravni odbor punovažno odlucuje ako su prisustna najmanje cetiri clana Upravnog oodbora.
Upravni odbor odlucuje vecinom glasova prisutnih clanova.
U slucaju nerešenog glasanja odlucujuci je glas predsednika Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi poslovnik o svom radu.

 

Nadzorni odbor Udruženja

Clan 18.

Nadzorni odbor prati i kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uocenim nepravilnostima bez odlaganja obaveštava Upravni odbor i Skupštinu.
Nadzorni odbor ima tri clana koje bira i razrešava Skupština.
Mandat clanova nadzornog odbora traje cetiri godine i ista lica mogu biti ponovo birana na ovu funkciju.
Nadzorni odbor odlucuje vecinom glasova.
Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

 

Homeopatsko vece

Clan 19.

Homeopatsko vece cine:
1) clanovi Upravnog odbora;
2) predsednik Skupštine Udruženja;
3) predsednik Nadzornog odbora;
4) predsednik Etickog odbora;
5) predsednici koordinacionih tela podružnica;
6) svi pocasni clanovi Udruženja.
Clanovi Homeopatskog veca iz svojih redova biraju predsednika Homeopatskog veca.
Homeopatsko vece ucestvuje u postupku utvrdivanja strateških i programskih ciljeva Udruženja i u njihovom sprovodenju, u skladu sa odlukama Skupštine.

 

VI. MATERIJALNO – FINANSIJSKO POSLOVANJE

Clan 20.

Materijalno-finansijsko poslovanje Udruženja obavlja se prema važecim propisima o finansijskom poslovanju.

Clan 21.

Sredstva Udruženja pribavljaju se od clanarine, dobrovoljnih priloga, pomoci, poklona, donacija, sponzorstva i zaveštanja fizickih i pravnih lica i ostalih izvora u skladu sa Zakonom.
Sredstva Udruženja koriste se u skladu sa planom i programom rada, finansijskim planom i ciljevima Udruženja a u skladu sa propisima.

Clan 22.

Naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Udruženja je predsednik Upravnog odbora Udruženja.

 

VII. REGISTAR HOMEPATA I REGISTAR SUPERVIZORA

Clan 23.

Udruženje vodi Registar homeopata i Registar supervizora, u skladu sa strucnim i drugim kriterijumima koje posebnim opštim aktom utvrduje Skupština Udruženja.

Clan 24.

O upisu homeopata u Registar homeopata i u Registar supervizora odlucuje Upravni odbor na predlog strucne komisije.
Strucna komisija ima predsednika i dva clana koje imenuje Upravni odbor
Upravni odbor odreduje lice koje je zaduženo za vodenje Registra homeopata i Registra supervizora.

 

VIII. ETICKI KODEKS

Clan 25.

Skupština Udruženja donosi eticki kodeks kojim se utvrduju eticka nacela u obavljanju profesionalnih dužnosti clanova Udruženja.
Etickim kodeksom utvrduju se i odnosi homeopata prema pacijentima, kao i medusobni odnosi clanova Udruženja.

 

Eticki odbor

Clan 26.

Eticki odbor prati primenu etickog kodeksa i izrice disciplinske mere za njegovo nepoštovanje.
Eticki odbor ima tri clana, od kojih jedan mora biti iz redova registrovanih homeopata, a jedan iz redova clanova „nehomeopata“.
Mandat clanova Etickog odbora traje cetiri godine sa mogucnošcu ponovnog izbora.
Eticki odbor odlucuje vecinom glasova.

Clan 27.

Zbog nepoštovanja etickog kodeksa može se izreci jedna od sledecih mera:
1) opomena;
2) privremeno brisanje iz Registra homeopata;
3) trajno brisanje iz Registra homeopata.

Clan 28.

Protiv odluke Etickog odbora može se podneti prigovor Upravnom odboru Udruženja u roku od 8 dana od dana dostavljanja odluke.
Odluka Upravnog odbora po prigovoru je konacna.

Clan 29.

O privremenom ili trajnom brisanju iz Registra homeopata obaveštava se Ministarstvo zdravlja.

 

IX. PODRUŽNICE

Clan 30.

U cilju vece efikasnosti u radu Udruženje može formirati svoje podružnice.
Odluku o formiranju podružnice donosi Skupština Udruženja.
Odlukom o formiranju podružnice moraju se definisati izvori finansijskih sredstava za rad podružnice i odrediti njihova visina.

Clan 31.

Podružnicom rukovodi Koordinacioni odbor od tri clana koje imenuje Skupština Udruženja.
Mandat clanova Koordinacionog odbora je cetiri godine sa mogucnošcu ponovnog izbora.
Clanovi Koordinacionog odbora podružnice iz svojih redova biraju predsednika Koordinacionog odbora.
Koordinacioni odbor odlucuje vecinom glasova.

Clan 32.

Koordinacioni odbor:
1) donosi program rada i finansijski plan podružnice u skladu sa programom rada Udruženja i uz saglasnost Upravnog odbora Udruženja;
2) organizuje rad podružnice;
3) izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora koje se odnose na rad podružnice;
4) odlucuje o sredstvima kojima raspolaže podružnica;
5) podnosi izveštaj o radu podružnice;
6) podnosi finansijski izveštaj podružnice.

 

X. JAVNOST RADA

Clan 33.

Rad Udruženja je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju clanstva i javnosti o radu i aktivnosti Udruženja neposredno ili putem internih publikacija, odnosno saopštenja za javnost.

 

XI. SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Clan 34.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i saradjuje sa drugim slicnim Udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti medjunarodnim organizacijama koje su osnovane radi ostvarivanja istih ili slicnih ciljeva, o cemu odluku donosi Skupština dvotrecinskom vecinom glasova prisutnih clanova.
Pristupanje medjunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od 30 dana u skladu sa zakonom.


XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Clan 35.

O izmenama i dopunama Statuta odlucuje Skupština dvotrecinskom vecinom glasova prisutnih clanova.
Inicijative za izmene i dopune Statuta može pokrenuti Upravni odbor ili najmanje tri clana Udruženja.
Ukoliko inicijativu za izmene i dopune Statuta pokrecu clanovi, predlog se dostavlja Upravnom odboru u pismenoj formi sa obrazloženjem.
Upravni odbor je dužan da inicijativu dostavi Skupštini za prvo naredno redovno zasedanje.
Izmene i dopune Statuta dostavljanju se u roku od 30 dana od dana usvajanja državnom organu nadležnom za upis udrženja u registar, sa zapisnikom sa sednice na kojoj su usvojene.

Clan 36.

Udruženje prestaje sa radom na osnovu odluke Skupštine, kada se ostvare ciljevi Udruženja ili prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slucajevima predvidenim Zakonom.
Odluka Skupštine iz stava 1. ovog clana donosi se dvotrecinskom vecinom glasova prisutnih clanova.
U slucaju prestanka rada Udruženja preostala imovina Udruženja prelazi u svojinu humanitarne organizacije „Decije selo“ Sremska Kamenica a za poboljšanje materijalnog položaja njenih šticenika.

Clan 37.

Ovaj Statut je usvojen i objavljen na sednici Skupštine Udruženja dana 30.10.2009. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.
Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut Udruženja od 19.09.2008. godine.

 

Predsednik Skupštine Udruženja

Prof.dr Aleksandar Krstic